1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Noag gaan uit die Ark.

GEN 8:1 : EN Elohim het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die Ark was; en Elohim het die Gees oor die Aarde laat beweeg, sodat die waters gesak het.

GEN 8:2 : Ook die Fonteine van die Afgrond en die sluise van die Hemele het toegegaan, en die stortreën uit die Hemele het opgehou.

GEN 8:3 : Toe het die waters geleidelik van die Aarde teruggegaan, en die waters het afgeneem aan die end van honderd-en-vyftig dae.

GEN 8:4 : En die Ark het in die sewende maand, op die sewentiende dag van die maand, op die gebergte van Ararat gerus.

GEN 8:5 : En die waters het geleidelik afgeneem tot die tiende maand. In die tiende, op die eerste van die maand, het die toppe van die berge sigbaar geword.

GEN 8:6 : Toe het Noag aan die end van veertig dae die venster oopgemaak van die Ark wat hy gebou het,

GEN 8:7 : en 'n kraai uitgestuur wat gedurig heen en weer gevlieg het totdat die waters weggedroog het van die Aarde af.

GEN 8:8 : Daarop laat hy 'n duif van hom af wegvlieg om te sien of die waters oor die Adamah[adamiet se Aarde] verminder het.

GEN 8:9 : Maar die duif het geen rusplek vir die holte van haar voet gevind nie en na hom teruggekeer in die Ark; want die waters was oor die hele Aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en haar gegryp en haar in die Ark by hom gebring.

GEN 8:10 : Daarna het hy weer sewe dae gewag. Toe stuur hy die duif weer uit die Ark.

GEN 8:11 : En die duif het teen die aand na hom gekom, en daar was 'n groen Olyfblad in haar bek! Toe merk Noag dat die waters oor die Aarde verminder het.

GEN 8:12 : Daarna wag hy weer sewe dae en stuur die duif uit. Maar sy het nie weer na hom teruggekeer nie.

GEN 8:13 : In die seshonderd-en-eerste jaar, op die eerste, van die eerste maand, het die waters weggedroog van die Aarde af. En Noag het die deksel van die Ark weggeneem en uitgekyk, en die Adamah[adamiet se Aarde] was droog -

GEN 8:14 : in die tweede maand, op die sewe-en-twintigste dag van die maand, was die Aarde droog.

GEN 8:15 : En Elohim het met Noag gespreek en gesê:

GEN 8:16 : Gaan uit die Ark, jy en jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou.

GEN 8:17 : Laat saam met jou uitgaan al die diere wat by jou is, van alle vlees: die voëls en die vee en al die diere wat op die Aarde kruip, dat hulle kan wemel in die Aarde en vrugbaar wees en vermeerder op die Aarde.

GEN 8:18 : Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom. [Boekrol van Henog 89:9]

GEN 8:19 : Al die diere, alles wat kruip, en al die voëls, alles wat op die Aarde beweeg, volgens hulle soorte, het uit die Ark uitgegaan.

GEN 8:20 : En Noag het vir JaHWeH 'n altaar gebou en van al die suiwer diere en al die suiwer voëls geneem en brandoffers op die altaar gebring.

GEN 8:21 : En JaHWeH het die aangename geur geruik, en JaHWeH het in Sy Hart gesê: Ek sal die Adamah[adamiet se Aarde] verder nie meer vervloek ter wille van die adamiet nie, want die versinsels van die adamiet se hart is besoedel van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie.

GEN 8:22 : Van nou af sal al die dae van die Aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
8
Pablo Software Solutions Datum
OT