1   2   3
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
JôWEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
Hoséa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefánJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet Habakuk

 

Geweld en onreg in die volkewêreld

Die wettelose sal deur 'n wêreldmag uitgewis word.

HAB 1:1 : DIE las wat Hábakuk, die profeet, gesien het.

HAB 1:2 : Hoe lank, o JaHWeH, roep Ek om hulp, maar U hoor nie; skreeu Ek tot U: Geweld! - maar U help nie?

HAB 1:3 : Waarom laat U My onreg sien en aanskou U die moeite! Ja, verwoesting en geweld is voor My Oë; en daar is stryd, en twis begin.

HAB 1:4 : Daarom die Wet; sy raak kragteloos, en die Reg kom nooit meer te voorskyn nie; want die besoedelde omsingel die regverdige, daarom kom die Reg verdraaid te voorskyn.

HAB 1:5 : Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, verstom; want Ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie.

HAB 1:6 : Want kyk, Ek gaan die Chaldeërs opwek, daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die Aarde, om tabernakels in besit te neem wat aan hom nie behoort nie.

HAB 1:7 : Verskriklik en gedug is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit.

HAB 1:8 : En vinniger as luiperds is sy perde en gouer as aandwolwe; en op 'n galop kom sy ruiters, ja, sy ruiters! Van ver kom hulle aangevlieg net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet!

HAB 1:9 : Hulle kom almal om geweld te pleeg; die rigting van hulle gesigte is vorentoe, sodat hy gevangenes versamel soos sand.

HAB 1:10 : Ook dryf hy die spot met konings, en vorste is vir hom 'n belagging; hy lag om elke vesting; hy hoop grond [teen haar] op en neem haar in.

HAB 1:11 : Dan gly hy verby, 'n gees, en trek verder - maar word skuldig, hy wie se krag sy godin is.

Laat Elohim die geweld seëvier?

HAB 1:12 : Is U dan nie uit die voortyd nie, o JaHWeH, My Elohey, My Aparte Een? Ons sal nie sterwe nie. JaHWeH, tot 'n Regspraak het U hom bestel en, o Rots, tot 'n tugroede het U hom bestem!

HAB 1:13 : U, wat te suiwer is van Oë om die besoedeling aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie - waarom aanskou U die verraaier, swyg U wanneer die besoedelde dié verslind wat regverdiger is as hy?

HAB 1:14 : So maak U dan adamiete soos visse van die see, soos kruipende gediertes wat geen heerser oor hulle het nie.

HAB 1:15 : Hy trek hulle almal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seën; daarom is hy vrolik en juig.

HAB 1:16 : Daarom slag hy vir sy vangs en laat rook opgaan vir sy sleepnet; want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig.

HAB 1:17 : Sal hy daarom sy net uitskud en voortdurend nasies doodmaak sonder verskoning?

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Habakuk (HAB)
Pablo Software Solutions Datum
OT