1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Inleiding. Hemelvaart van JaHWèshua.

HAN 1:1 : DIE eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat JaHWèshua begin doen en leer het

HAN 1:2 : tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die Apostels wat Hy uitverkies het, deur die Gees van die Apartheid bevele gegee het;

HAN 1:3 : aan wie Hy ook, ná Sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die Koninkryk van die Elohim gespreek het. [1 Nikodemus 16:1a]

HAN 1:4 : En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die Belofte van die VADER, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het. [Hebreërs 6:12]

HAN 1:5 : Want JeHôWganan het wel in water gewas/gedoop, maar julle sal met die Gees van Apartheid gewas/gedoop word nie lank ná hierdie dae nie.

HAN 1:6 : Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Meester, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir JisraEl weer oprig?

HAN 1:7 : En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die VADER deur SY eie mag bepaal het nie;

HAN 1:8 : maar julle sal Krag ontvang wanneer die Gees van die Apartheid oor julle kom, en julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele JeHûWdah en Samaría en tot aan die uiterste van die Aarde.

HAN 1:9 : En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en die Wolkkolom het Hom voor hulle oë weggeneem. [Psalm 47:5]

HAN 1:10 : En toe hulle nog stip na die Hemele kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee Manne in wit klere by hulle,

HAN 1:11 : wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die Hemele? Hierdie JaHWèshua wat van julle opgeneem is in die Hemele, sal net so kom soos julle Hom na die Hemele sien wegvaar het.

HAN 1:12 : Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Berg van die Olywe, wat naby Jerusalem is, omtrent 'n Sabbatsreis.

HAN 1:13 : En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik: Petrus en Jakobus en JeHôWganan en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholoméüs en MattithJaHûW, Jakobus, die seun van Alféüs, en Simon, die Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus.

HAN 1:14 : Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Mirjam, die moeder van JaHWèshua, en met Sy broers.

Matthías as laaste Apostel gekies in die plek van Judas.

HAN 1:15 : EN in dié dae het Petrus in die midde van die studente opgestaan - die skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd-en-twintig - en gesê:

HAN 1:16 : Broers, hierdie Skrif moes vervul word wat die Gees van die Apartheid voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat JaHWèshua gevange geneem het; [Psalm 41:9]

HAN 1:17 : want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry.

HAN 1:18 : Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort;

HAN 1:19 : en dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie stuk grond in hulle eie taal Gelek-Dám genoem is, dit is Bloedgrond.

HAN 1:20 : Want daar staan geskrywe in die Boekrol van die Psalms: Laat hulle laer woes word, laat in hulle tente geen bewoner wees nie! En: Laat 'n ander een sy opsienersamp neem. [Psalm 69:25]

HAN 1:21 : Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het al die tyd waarin onse Meester JaHWèshua by ons in en uitgegaan het,

HAN 1:22 : van die wassing/doop van JeHôWganan af tot op die dag dat Hy van ons opgeneem is - van hulle moet daar een saam met ons getuie word van Sy opstanding.

HAN 1:23 : En hulle het twee voorgestel: JôWsef wat genoem is Bársabas, met die bynaam van Justus, en Matthías.

HAN 1:24 : En hulle het gebid en gesê: U, JaHWeH, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het

HAN 1:25 : om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek.

HAN 1:26 : Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthías geval; en hy is gekies om saam met die elf Apostels te wees.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Pablo Software Solutions Datum
NT