1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Voortreflikheid van die Gesalfde bo die Boodskappers.

HEB 1:1 : NADAT Elohim baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die Profete, het HY in hierdie laaste dae tot Ons gespreek deur die Seun

HEB 1:2 : wat HY as Erfgenaam van alles aangestel het, deur wie HY ook die Ewigheid gemaak het.

HEB 1:3 : Hy, wat die verglansing is van SY Glansrykheid en die ewebeeld van SY Wese en alle dinge dra deur die Woord van SY Krag, nadat Hy deur Homself die wassing van Ons oortredinge bewerk het, het gaan sit aan die Regterkant van die MAJESTEIT in die hoogte,

HEB 1:4 : terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die Boodskappers namate Hy 'n voortrefliker naam geërf het as hulle.

HEB 1:5 : Want aan wie van die Boodskappers het HY ooit gesê: U is MY Seun, vandag het EK Self U gegenereer? [Psalm 2:7] en weer: EK sal vir Hom 'n Vader wees, en Hy sal vir MY 'n Seun wees? [2 ShemuEl 7:14]

HEB 1:6 : En wanneer HY weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê HY: En al die Boodskappers van Elohim moet Hom vereer.

HEB 1:7 : En van die Boodskappers sê HY wel: Wat van Sy Boodskappers Geeste maak, Sy dienaars 'n Verterende Vuur. [Psalm 104:4]

HEB 1:8 : maar van die Seun: U Troon, o El, is tot in alle ewigheid, die Septer van U Koninkryk is 'n regverdige Septer;

HEB 1:9 : U het Geregtigheid lief en haat Ongeregtigheid. Daarom het, o Elohim, U Elohim U gesalf met Vreugde-olie bo U metgeselle; [Psalm 45:7]

HEB 1:10 : en: JaHWeH, in die voortyd het U die Aarde gegrondves en die Hemele is die werk van U Hande. [Psalm 102:25]

HEB 1:11 : Hulle sal vergaan, maar U sal bly; ja, hulle almal sal soos 'n kleed verslyt,

HEB 1:12 : U verwissel hulle soos 'n kledingstuk, en hulle verdwyn. [Psalm 102:26] Maar U bly dieselfde, en U jare het geen einde nie. [Psalm 102:27]

HEB 1:13 : En aan watter een van die Boodskappers het HY ooit gesê: Sit aan MY regterkant totdat EK U vyande maak 'n Voetbank van U voete? [Psalm 110:1]

HEB 1:14 : Is Hulle nie almal dienende Geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die Lossing sal beërwe nie?

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Pablo Software Solutions Datum
NT