1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
JôWEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
Hoséa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefánJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet Hoséa

 

Die huwelik van Hoséa met 'n vrou wat vermeng.

HOS 1:1 : DIE Woord van JaHWeH wat gekom het tot Hoséa, die seun van Beëri, in die dae van UzziJaH, JôWtham, Agas, JegizkiJaH, konings van JeHûWdah, en in die dae van Jeróbeam, die seun van JôWash, koning van JisraEl.

HOS 1:2 : Die begin van die Woord van JaHWeH aan Hoséa; JaHWeH het aan Hoséa gesê: Gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders; want die Aarde het grootliks vermeng deur van JaHWeH afvallig te word.

HOS 1:3 : Toe het hy gegaan en Gomer, die dogter van Diblaim, geneem; en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar.

HOS 1:4 : En JaHWeH het vir hom gesê: Noem hom JizreEl, want nog 'n klein tydjie, dan sal Ek die bloedskuld van JizreEl aan die huis van JyHûW besoek en 'n einde maak aan die koninkryk van die huis van JisraEl.

HOS 1:5 : Ja, in dié dag sal Ek die boog van JisraEl verbreek in die vallei van JizreEl.

HOS 1:6 : Toe het sy weer swanger geword en 'n dogter gebaar; en Hy het vir hom gesê: Noem haar Lo-Rugáma/Geen Medelye, want Ek sal My verder nie meer oor die huis van JisraEl ontferm deur hulle vergifnis te skenk nie.

HOS 1:7 : Maar oor die huis van JeHûWdah sal Ek My ontferm en hulle verlos deur JaHWeH hulle Elohey, en Ek sal hulle nie deur boog of swaard of oorlog, deur perde of ruiters verlos nie.

HOS 1:8 : Nadat sy Lo-Rugáma gespeen het, het sy [weer] swanger geword en 'n seun gebaar.

HOS 1:9 : En Hy het gesê: Noem hom Lo-Ammi/Nie My volk, want julle is nie My volk nie, en Ek sal nie julle s'n wees nie.

HOS 1:10 : Nogtans sal die getal van die kinders van JisraEl wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in die plek waar dit aan hulle gesê word: "Nie My volk nie", daar sal aan hulle gesê word: "julle is die volk van die lewende El".

HOS 1:11 : Dan sal die kinders van JeHûWdah en die kinders van JisraEl almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel en uit die Aarde optrek; want groot is die dag van JizreEl!

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Hoséa (HOS)
Pablo Software Solutions Datum
OT