1   2   3   4   5
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Opskrif en seënwense aan die twaalf stamme in die verstrooiing.

JAK 1:1 : JAKOBUS, 'n dienskneg van Elohim en ons Meester, JaHWèshua die Gesalfde, aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is: Groete!

Verdra versoekinge om die kroon van die lewe te ontvang.

JAK 1:2 : AG dit louter Vreugde, my broers, wanneer julle in allerhande versoekinge val,

JAK 1:3 : omdat julle weet dat die beproewing van julle Geloof lydsaamheid bewerk.

JAK 1:4 : Maar die volharding moet tot suiwere werke lei, sodat julle suiwer en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.

JAK 1:5 : En as iemand van julle Wysheid kortkom, laat hom Haar van JaHWeH bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en Sy sal aan hom gegee word.

JAK 1:6 : Maar hy moet in die Geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.

JAK 1:7 : Want dié adamiet moenie dink dat hy iets van die Meester sal ontvang nie - [Sirah 15:1-8]

JAK 1:8 : so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.

JAK 1:9 : Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid,

JAK 1:10 : en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan.

JAK 1:11 : Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan; so sal die ryke ook in sy weë verwelk.

JAK 1:12 : Geseënd is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die Kroon van die lewe ontvang wat die Meester beloof het aan die wat Hom liefhet.

JAK 1:13 : Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur die Elohim versoek nie. Want die Elohim kan deur die besoedeling nie versoek word nie, en self versoek HY niemand nie.

JAK 1:14 : Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.

JAK 1:15 : Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar sy oortredinge; en as die oortredinge tot volle ontwikkeling gekom het, bring sy die Dood voort.

JAK 1:16 : Moenie dwaal nie, my geliefde broers.

JAK 1:17 : Elke suiwer Gif en elke rasegte Gawe daal van Bo af neer, van die VADER van die Ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

JAK 1:18 : Volgens Sy wil het Hy ons voortgebring deur die Woord van die Waarheid, sodat ons as eerstelinge van Sy skepsele kan wees.

Daders van die woord

JAK 1:19 : So dan, my geliefde broers, elke adamiet moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word.

JAK 1:20 : Want die toorn van 'n man bewerk nie die Geregtigheid voor Elohim nie.

JAK 1:21 : Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van besoedeling, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante Woord, wat in staat is om julle siele te red.

JAK 1:22 : En word daders van die Woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.

JAK 1:23 : Want as iemand 'n hoorder van die Woord is en nie 'n dader nie, dié is soos 'n man wat sy ras se voorkoms in 'n spieël sien;

JAK 1:24 : want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.

JAK 1:25 : Maar hy wat diep insien in die vryheid van die Wet van rasegtheid en in haar bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, geseënd wees in wat hy doen.

JAK 1:26 : As iemand onder julle meen dat hy gelowig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die aanbidding van hierdie man is tevergeefs. [Spreuke 18:21]

JAK 1:27 : Suiwer aanbidding en rasegte wandel voor JaHWèshua en die VADER is dit: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en om jou onbevlek te bewaar teen die wêreld.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Pablo Software Solutions Datum
NT