1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21
In Die Begin [GNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVTIKUS] LEV
Die Getalle [NMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabers (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabers (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWshua (ABG)
Die Brief aan die Hebrers (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWshua deur JeHWganan (OPE)
Website Builder

Die vleeswording van die Woord, JaHWshua.

JOH 1:1 : IN die begin was die Woord, en die Woord was by die Elohim, en die Woord was Elohim. [Gnesis 1:1; 2 Ezra 6:38]

JOH 1:2 : Hy was in die begin by die Elohim.

JOH 1:3 : Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

JOH 1:4 : In Hom was lewe, en die lewe was die Lig van die adam.

JOH 1:5 : En die Lig skyn in die Duisternis, en die Duisternis het Hom nie oorweldig nie.

JOH 1:6 : Daar was 'n man van die Elohim gestuur, wie se naam JeHWganan was.

JOH 1:7 : Hy het tot 'n getuienis gekom om van die Lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo.

JOH 1:8 : Hy was nie die Lig nie, maar hy moes van die Lig getuig.

JOH 1:9 : Die ware Lig wat elke adamiet verlig, was aan kom in die wreld. [2 Ezra 2:35]

JOH 1:10 : Hy was in die wreld, en die wreld het deur Hom ontstaan, en die wreld het Hom nie geken nie.

JOH 1:11 : Hy het na Sy Eiendom gekom, en Sy Eiendom het Hom nie aangeneem nie.

JOH 1:12 : Maar soveel van die wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van Elohim te word, aan hulle wat in Sy Naam glo;

JOH 1:13 : wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit Elohim gebore is.

JOH 1:14 : En die Woord het Vlees geword en het onder ons vertoef - en ons het Sy Glansrykheid aanskou, 'n Glansrykheid soos van die Eniggeborene wat van die VADER kom - vol van Barmhartigheid en Waarheid.

Die Getuienis van JeHWganan die Wasser.

JOH 1:15 : JEHWGANAN getuig van Hom en roep en s: Dit was Hy van wie ek ges het: Hy wat n my kom, het voor my geword, want Hy was eerder as ek.

JOH 1:16 : En uit Sy volheid het ons almal ontvang, ja, Barmhartigheid op Barmhartigheid.

JOH 1:17 : Want die Wet is deur Mosh gegee; die Barmhartigheid en die Waarheid het deur JaHWshua die Gesalfde gekom.

JOH 1:18 : Niemand het ooit die Elohim gesien nie; die eniggebore Seun wat in die Boesem van die VADER is, di het HOM verklaar. [Exodus 33:20]

JOH 1:19 : En dit is die getuienis van JeHWganan, toe die manne van JeHWdah uit Jerusalem priesters en Leviete gestuur het om hom te vra: Wie is u?

JOH 1:20 : En hy het erken en nie ontken nie, maar het erken: Ek is nie die Gesalfde nie.

JOH 1:21 : Toe vra hulle hom: Wat dan? Is u EliJaHW? En hy s: Ek is nie. Is u die Profeet? En hy antwoord: Nee.

JOH 1:22 : Toe s hulle vir hom: Wie is u? - dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het. Wat s u van uself?

JOH 1:23 : Hy antwoord: Ek is die stem van een wat roep in die wildernis: Berei die Weg van JaHWeH maak gelyk [in die woestyn 'n grootpad vir onse Elohey] soos JeshaJaHW, die Profeet, ges het. [JeshaJaH 40:3]

JOH 1:24 : En die wat gestuur was, was uit die Farisers.

JOH 1:25 : En hulle vra hom en s vir hom: Waarom was/doop u dan as u nie die Gesalfde of EliJaHW of die Profeet is nie?

JOH 1:26 : JeHWganan antwoord hulle en s: Ek was/doop in water, maar onder julle staan Hy vir wie julle nie ken nie -

JOH 1:27 : dit is Hy wat n my kom, wat voor my geword het, Wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie.

JOH 1:28 : Dit het gebeur in Betbara, oorkant die Jordaan, waar JeHWganan besig was om te was/doop.

JOH 1:29 : Die volgende dag sien JeHWganan, JaHWshua na hom toe kom, en hy s: Dr is die Lam van die Elohim wat die oortredinge van die wreld sal dra!

JOH 1:30 : Dit is Hy van wie ek ges het: N my kom 'n Man wat voor my geword het, want Hy was eerder as ek.

JOH 1:31 : En ek het Hom nie geken nie; maar dat Hy aan JisraEl openbaar sou word, daarom het ek gekom en in water gewas/gedoop.

JOH 1:32 : En JeHWganan het getuig en ges: Ek het die Gees soos 'n Duif uit die Hemele sien neerdaal, en Sy het op Hom gebly.

JOH 1:33 : En ek het Hom nie geken nie; maar HY wat my gestuur het om in water te was/doop, HY het aan my ges: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Gees van die Apartheid was/doop. [Odes van Salomo 24:1-2]

JOH 1:34 : En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van die Elohim is.

Die eerste studente van JaHWshua.

JOH 1:35 : DIE volgende dag het JeHWganan weer daar gestaan en twee van sy studente;

JOH 1:36 : en toe hy JaHWshua sien wandel, s hy: Dr is die Lam van die Elohim!

JOH 1:37 : En die twee studente het hom dit hoor s en JaHWshua gevolg.

JOH 1:38 : En toe JaHWshua Hom omdraai en hulle sien volg, s Hy vir hulle: Wat soek julle? En hulle antwoord Hom: Rabbi - dit wil s, as dit [uit Aramees] vertaal word, my Leermeester- waar is U tuis?

JOH 1:39 : Hy s vir hulle: Kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar Hy tuis was en di dag by Hom gebly. En dit was omtrent die tiende uur.

JOH 1:40 : Andras, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van JeHWganan gehoor en Hom gevolg het.

JOH 1:41 : Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom ges: Ons het die Mashiag gevind - dit is, as dit [uit Hebreeus] vertaal word, die Gesalfde.

JOH 1:42 : En hy het hom na JaHWshua gelei. Toe kyk JaHWshua hom aan en s: Jy is Simon, die seun van Jona; jy sal genoem word Kf[as], wat [uit Aramees] vertaal word Petrus.

JOH 1:43 : Die volgende dag wou JaHWshua na Galila vertrek; en Hy het Filippus gekry en vir hom ges: VOLG MY.

JOH 1:44 : En Filippus was van Betsida, uit die stad van Andras en Petrus.

JOH 1:45 : Filippus het NethanEl gekry en vir hom ges: Ons het Hom gevind van wie Mosh in die Wet en ook die Profete geskrywe het: JaHWshua, die seun van JWsef van Nsaret.

JOH 1:46 : En NethanEl s vir hom: Kan daar uit Nsaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom: Kom kyk.

JOH 1:47 : Daarop sien JaHWshua NethanEl na Hom toe kom en s van hom: Hier is waarlik 'n JisraEliet in wie daar geen bedrog is nie.

JOH 1:48 : NethanEl s vir Hom: Waarvandaan ken U my? JaHWshua antwoord en s vir hom: Voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die Vyeboom was, het Ek jou gesien.

JOH 1:49 : NethanEl antwoord en s vir Hom: My Meester, U is die Seun van die Elohim, U is die Koning van JisraEl!

JOH 1:50 : JaHWshua antwoord en s vir hom: Glo jy omdat Ek vir jou ges het: Ek het jou onder die Vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit.

JOH 1:51 : En Hy s vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, van nou af sal julle die Hemele geopend sien en die Boodskappers van Elohim opklim en neerdaal na die Seun van die Adam.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boodskap van JeHWganan (JOH)
Pablo Software Solutions Datum
NT