1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

JeHôWshua volg Moshè op en beveel die volk om hulle klaar te maak om deur die Jordaan te trek.

JOS 1:1 : EN ná die dood van Moshè, die kneg van JaHWeH, het JaHWeH met JeHôWshua, die seun van Nun, die dienaar van Moshè, gespreek en gesê:

JOS 1:2 : My kneg Moshè is dood; maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die Aarde wat Ek aan hulle, die kinders van JisraEl, sal gee.

JOS 1:3 : Elke plek waar julle voetsool op sal trap, haar gee Ek aan julle, soos Ek met Moshè gespreek het.

JOS 1:4 : Van die wildernis en hierdie Líbanon af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die hele Aarde van die Hetiete, en tot by die Groot See by die ingang van die son, sal julle grondgebied wees.

JOS 1:5 : Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moshè gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie

JOS 1:6 : Wees sterk en vol moed; want jy sal hierdie volk die Aarde laat erwe wat Ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee.

JOS 1:7 : Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die hele Wet wat Moshè, My kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met suiwere gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan.

JOS 1:8 : Hierdie Boekrol van die Wet mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins haar dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat in haar geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met suiwere gevolg handel.

JOS 1:9 : Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want JaHWeH jou Elohey is met jou, oral waar jy heengaan.

JOS 1:10 : Toe het JeHôWshua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê:

JOS 1:11 : Gaan die laer deur en gee die volk bevel en sê: Maak vir julle padkos klaar; want oor drie dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die Aarde in besit te gaan neem wat JaHWeH julle Elohey aan julle gee, om haar in besit te neem.

JOS 1:12 : En aan die Rubeniete en Gadiete en die halwe stam van Manasse het JeHôWshua dit gesê:

JOS 1:13 : Dink aan die saak wat Moshè, die kneg van JaHWeH, julle beveel het toe hy gesê het: JaHWeH julle Elohey verskaf 'n rusplek aan julle en sal hierdie Aarde aan julle gee.

JOS 1:14 : Julle vroue, julle kinders en julle vee kan bly in die Aarde wat Moshè julle oos van die Jordaan gegee het; maar julle self, al die dapper dapperes, moet gewapend voor die aangesig van julle broers deurtrek en hulle help,

JOS 1:15 : totdat JaHWeH aan julle broers, soos aan julle, rus gee, en hulle ook die Aarde in besit neem wat JaHWeH julle Elohey aan hulle sal gee; dan kan julle teruggaan na die Aarde van julle besitting wat Moshè, die kneg van JaHWeH, julle gegee het oos van die Jordaan, teen sonop, en haar in besit neem.

JOS 1:16 : Toe het hulle JeHôWshua geantwoord en gesê: Alles wat u ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen u ons stuur, sal ons gaan.

JOS 1:17 : Net soos ons na Moshè geluister het, so sal ons na u luister, mag JaHWeH jou Elohey net met jou wees soos Hy met Moshè gewees het.

JOS 1:18 : Elke man wat teen u bevel wederstrewig is en na u woorde nie luister met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word; wees net sterk en vol moed.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Pablo Software Solutions Datum
OT