1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Eerste gesig van die Gérubs.

ESEG 1:1 : IN die dertigste jaar, in die vierde [maand], op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die Hemele geopen en het ek gesigte van Elohim gesien.

ESEG 1:2 : Op die vyfde van die maand - dit was die vyfde jaar van die ballingskap van koning JôWjakin -

ESEG 1:3 : het die Woord van JaHWeH uitdruklik gekom tot JeségiElYaHWeH is sterk, die seun van Busi, die priester, in die Aarde van die Chaldeërs, by die Kebarrivier; en die Hand van JaHWeH was daar op hom. [Exodus 23:20]

ESEG 1:4 : Toe het ek gekyk - en daar het 'n stormagtige Gees uit die noorde gekom, 'n groot Wolkkolom met onophoudelike vuur; en 'n glans was rondom Haar en uit Haar midde, Oë soos blinkende brons van vuur. [Wysheid van Sirah 24:4]

ESEG 1:5 : En uit Haar midde het die gestalte van vier Wesens gekom, en dit was hulle voorkoms: hulle het die gestalte van 'n adamiet gehad; [Boekrol van Henog 40:9; Openbaring 4:6]

ESEG 1:6 : en elkeen het vier Aangesigte gehad en elkeen van hulle vier Vleuels; [Boekrol van Henog 40:2 - 10; JeshaJaH 37:16]

ESEG 1:7 : en hulle bene was reguit bene en hulle voetsole soos die sole van 'n kalfspoot; en hulle het geglinster soos blink geskuurde koper;

ESEG 1:8 : en hande van 'n adamiet was onder hulle Vleuels aan hulle vier kante. Maar aangaande die Aangesigte en die Vleuels van al vier,

ESEG 1:9 : hulle Vleuels was Vrou teen Haar Suster verbind. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie; hulle het elkeen maar reguit vorentoe gegaan.

ESEG 1:10 : En die voorkoms van hulle gesigte het gelyk soos die gesig van 'n adamiet; en al vier het die gesig van 'n leeu gehad aan die regterkant en al vier het die gesig van 'n kalf aan die linkerkant; ook het al vier die gesig van 'n arend gehad. [Openbaring 4:7]

ESEG 1:11 : En hulle Vleuels het uitgesprei na boontoe; elkeen het twee gehad wat met mekaar verbind was, en twee wat hulle liggame bedek het.

ESEG 1:12 : En hulle het elkeen reguit vorentoe gegaan; waar die Gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan; hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie.

ESEG 1:13 : Aangaande die gestalte van die Wesens: hulle voorkoms was soos gloeiende vuurkole, soos die voorkoms van fakkels; die [vuur] het heen en weer beweeg tussen die Wesens, en die vuur het 'n helder glans gehad, en uit die vuur het blitse uitgeslaan.

ESEG 1:14 : En die Wesens het heen en weer gesnel, in aansien soos 'n bliksemstraal.

ESEG 1:15 : Ek het toe die Wesens nader bekyk: daar was een Wiel op die Aarde langs die Wesens aan elkeen van die vier voorkante.

ESEG 1:16 : Die voorkoms van die Wiele en hulle maaksel was soos dié van 'n chrisoliet; en al vier het dieselfde vorm gehad; daarby was hulle voorkoms en hulle maaksel asof daar 'n Wiel binne-in 'n Wiel was.

ESEG 1:17 : Na al vier kante het hulle gegaan as hulle gaan: hulle het nie gedraai as hulle gaan nie.

ESEG 1:18 : En hulle vellings - dié was hoog en dié was wonderbaar; en hulle vellings was by al vier rondom vol Oë.

ESEG 1:19 : En as die Wesens gaan, gaan die Wiele naasaan hulle; en as die Wesens hulle van die Aarde af ophef, word die Wiele opgehef. [Odes van Salomo 23:16]

ESEG 1:20 : Waar die Gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan in die rigting wat die Gees wou gaan; en die Wiele is gelyktydig saam met hulle opgehef, want die Gees van die Wese was in die Wiele.

ESEG 1:21 : As Hulle gaan, gaan hulle; en as Hulle bly staan, staan hulle; en as Hulle hulle van die Aarde af ophef, word die Wiele gelyktydig saam met Hulle opgehef, want die Gees van die Wesens was in die Wiele. [1 Konings 7:32]

ESEG 1:22 : En oor die hoofde van die Wesens was iets in die vorm van 'n Koepel wat glans soos die wonderbare kristal, bo-oor hulle hoofde uitgesprei. [Psalm 104:2]

ESEG 1:23 : En onder die Koepel heen was hulle Vleuels vrou teen suster uitgestrek; en elke man het twee gehad wat duskant en anderkant hul liggame bedek het. [Exodus 26:3]

ESEG 1:24 : En as hulle gaan, het ek die geruis van hulle Vleuels gehoor soos die geruis van baie waters, soos die Stem van die Almagtige - 'n gedruis soos die gedreun van 'n leër. As hulle staan, het hulle hul Vleuels laat sak. [JeségiEl 10:5]

ESEG 1:25 : En daar het 'n Stem gekom bo van die Koepel af wat oor hulle hoof was; as hulle staan, het hulle hul Vleuels laat sak.

ESEG 1:26 : En bokant die Koepel wat oor hulle hoof was, was iets wat soos saffiersteen gelyk het, in die vorm van 'n Troon; en op die troon 'n Gestalte wat 'n beeld van 'n adamiet gehad het. [Psalm 99:1; Odes van Salomo 23:18]

ESEG 1:27 : Ek sien toe Iets met die uiterlike voorkoms van glansende brons; van wat soos Sy lendene gelyk het boontoe soos vuur, rondom in 'n omhulsel; en van wat soos Sy lendene gelyk het ondertoe, het ek Iets gesien soos vuur met 'n glans daaromheen.

ESEG 1:28 : Soos die voorkoms van die boog wat in die Wolkkolom is op 'n reëndag, so het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die Beeld van dieGlansrykheid van JaHWeH gelyk. En toe ek Hom sien, het ek op my aangesig geval en die Stem gehoor van Een wat spreek. [Exodus 23:20-23; Boekrol van Henog 14:16]

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Pablo Software Solutions Datum
OT