1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
J˘WEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
HosÚa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefßnJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet JeshaJaH

 

Die strafgerig vir 'n Volk wat oortree.

JES 1:1 : DIE gesig van JeshaJaHűW, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot JeHűWdah en Jerusalem, in die dae van UzziJaHűW, J˘Wtham, Agas [en] JegizkiJaHűW, die konings van JeHűWdah.

JES 1:2 : Hoor, o Hemele, en luister, o Aarde, want JaHWeH spreek: Ek het kinders grootgemaak en verhoog, maar h˙lle het teen My oortree.

JES 1:3 : 'n Os ken sy meester en 'n esel die krip van sy eienaar, [maar] JisraEl het geen Kennis nie, My volk verstaan nie.

JES 1:4 : Wee die nasie wat die pad byster raak, 'n volk oorlaai met ongeregtigheid, 'n saadlyn van verderwers, kinders wat verderflik handel! Hulle het JaHWeH verlaat, die Aparte Een van JisraEl verag, hulle het na verbasterdes toe weggedraai.

JES 1:5 : Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan om af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank.

JES 1:6 : Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, [maar] wonde en kwesplekke en vars houe! Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie.

JES 1:7 : Julle Aarde is 'n verlatenheid, julle stede is met vuur verbrand, verbasterdes verteer julle Adamah [die adamiet se Aarde] in jul teenwoordigheid, sy is verwoes en omvergegooi deur verbasterdes .

JES 1:8 : En die Dogter van Sion het oorgebly soos 'n skermpie in 'n Wingerd, soos 'n slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos 'n beleŰrde dorpie.

JES 1:9 : As JaHWeH van die skeppings-leŰrmagte vir Ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie - soos Sodom sou Ons geword het, Ons sou net soos Gomorra gewees het.

JES 1:10 : Luister na die Woord van JaHWeH, owerstes van Sodom! Luister na die Wet van onse Elohey, volk van Gomorra!

JES 1:11 : Wat het Ek aan die menigte van julle slagdiere? sŕ JaHWeH. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers; en Ek het geen behae in die bloed van stiere of lammers of bokke nie.

JES 1:12 : As julle kom om voor My Aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geŰis - om My voorhowe te vertrap?

JES 1:13 : Bring nie meer waardelose spysbydraes nie; die reuk daarvan is 'n gruwel vir My. Maand en sabbat, die uitroep van samekomste - Ek verdra [dit] nie, dit is wettelose byeenkomste!

JES 1:14 : Julle vernuwings en julle feestye haat My Siel; hulle is My 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. [2 Ezra 1:31]

JES 1:15 : En as julle jul handpalms uitstrek, bedek Ek My OŰ vir julle; ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister Ek nie: julle hande is vol bloed. [Psalm 141:2; Spreuke 28:9]

JES 1:16 : Was julle skoon, suiwer julle , neem die besoedeling van julle handelinge voor My OŰ weg, hou op om kwaad te doen, [Psalm 51:2; MattithJaHűW 28:19]

JES 1:17 : leer om goed te doen, soek die Reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.

JES 1:18 : Kom nou en laat Ons die saak uitmaak, sŕ JaHWeH: al was julle oortredinge soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

JES 1:19 : As julle gewillig is en luister, sal julle die suiwer dinge van die Aarde eet.

JES 1:20 : Maar as julle weier en rebelleer, sal julle deur die swaard geŰet word; want die Mond van JaHWeH het dit gespreek.

JES 1:21 : Ag, hoe het die Getroue Vesting 'n hoer geword! Sy was vol Reg, Geregtigheid het in haar vernag - en nou moordenaars!

JES 1:22 : Jou silwer het skuim geword; jou wyn is vervals met water. [Psalm 12:6]

JES 1:23 : Jou vorste is opstandelinge en metgeselle van diewe; elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag belonings na. Aan die wees doen hulle geen Reg nie, en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie.

JES 1:24 : Daarom spreek my Meester JaHWeH van die skeppings-leŰrmagte, die Magtige van JisraEl: o Wee, Ek sal vir My voldoening verskaf van My teŰstanders en My wreek op My vyande!

JES 1:25 : En Ek sal My Hand teen jou uitstrek en jou skuim soos met loog uitsuiwer en al jou looddele wegneem.

JES 1:26 : En Ek sal jou weer regters gee soos vroeŰr en raadsmanne soos in die begin; daarna sal jy 'n Stad van Geregtigheid, 'n Getroue Vesting genoem word.

JES 1:27 : Sion sal deur Regspraak verlos word en die van Haar wat terugkeer, deur Geregtigheid.

JES 1:28 : Maar daar sal vernietiging wees van die rebelleerders en die wetsoortreders almal saam; en die wat JaHWeH verlaat, sal omkom.

JES 1:29 : Want hulle sal in die skande kom weens die eikeboom waar julle behae in het, en julle sal rooi van skaamte word oor die tuine wat julle verkies het.

JES 1:30 : Want julle sal wees soos 'n eikeboom waarvan die blare verdor, en soos 'n tuin wat geen water het nie.

JES 1:31 : En die sterke word tot vlas en sy skepper tot 'n vonk, en hulle sal altwee tesame brand sonder dat iemand uitblus.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
JeshaJaH (JES)
Pablo Software Solutions Datum
OT