1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Boekrol Job

Hoofstuk 1

Job bly in teënspoed aan Elohim getrou

JOB 1:1 : DAAR was 'n man in die Aarde van Us wie se naam Job was; en dié man was rassuiwer en opreg en het Elohim gevrees en afgewyk van besoedeling.

JOB 1:2 : En vir hom is daar sewe seuns en drie dogters gebore.

JOB 1:3 : Daarby was sy besitting seweduisend stuks kleinvee en drieduisend kamele en vyfhonderd paar beeste en vyfhonderd eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat dié man ryker was as al die kinders van die Ooste.

JOB 1:4 : En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hul drie susters om saam met hulle te eet en te drink.

JOB 1:5 : En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle gewy. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle; want Job het gedink: Miskien het my kinders oortree en Elohim in hulle hart vervloek! So het Job altyd gedoen.

JOB 1:6 : En op 'n dag toe die Seuns van die Elohim kom om hulle voor die Aangesig van JaHWeH te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.

JOB 1:7 : Toe vra JaHWeH vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord JaHWeH en sê: Vanuit, 'n swerftog heen en weer in die Aarde, en [ek] het op en af in haar geloop. [Boekrol van die Opregte 22:47]

JOB 1:8 : En JaHWeH vra vir die Satan: Het jy ag gegee op My kneg Job? Want daar is niemand op die Aarde soos hy nie: 'n man rassuiwer en opreg, een wat Elohim vrees en wat afwyk van besoedeling.

JOB 1:9 : En die Satan antwoord JaHWeH en sê: Is dit verniet dat Job Elohim vrees?

JOB 1:10 : Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, 'n heining om geplaas wat alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die Aarde.

JOB 1:11 : Maar strek net U Hand uit en tas alles aan wat hy het - waarlik, hy sal U in U Aangesig vloek!

JOB 1:12 : Daarop sê JaHWeH aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die Aangesig van JaHWeH.

JOB 1:13 : En op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hul oudste broer,

JOB 1:14 : kom 'n boodskapper na Job en sê: Terwyl die beeste aan ploeë was en die esels aan wei langs hulle,

JOB 1:15 : het die Sabeërs 'n inval gedoen en hulle weggeroof, en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.

JOB 1:16 : Terwyl dié een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: Die Vuur van Elohim het van die Hemele geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.

JOB 1:17 : Terwyl dié een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: Die Chaldeërs het drie leërafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.

JOB 1:18 : Terwyl dié een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: U seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer,

JOB 1:19 : toe daar meteens 'n groot wind oor die wildernis kom wat die huis aan die vier hoeke gryp; en hy het op die jongmense geval, sodat hulle gesterf het; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.

JOB 1:20 : Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die Aarde geval

JOB 1:21 : en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. JaHWeH het gegee, en JaHWeH het geneem: die Naam van JaHWeH is geloofd!

JOB 1:22 : By dit alles het Job nie oortree en aan Elohim niks ongerymds toegeskrywe nie.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boekrol Job (JOB)
Pablo Software Solutions Datum
OT