1   2   3   4
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
JôWEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
Hoséa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefánJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet Jona

 

 

Die roeping van Jona; sy weiering en straf.

JON 1:1 : EN die Woord van JaHWeH het gekom tot Jona, die seun van Amíttai, en gesê:

JON 1:2 : Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek teen haar, want hulle besoedeling het opgestyg voor My Aangesig.

JON 1:3 : Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die Aangesig van JaHWeH af weg; en hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en op haar geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die Aangesig van JaHWeH af weg.

JON 1:4 : Maar JaHWeH het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly.

JON 1:5 : Toe word die seeliede bang - hulle het elkeen tot sy gode geroep en die lading wat in die skip was, in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak.

JON 1:6 : Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom: Wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou Elohey! Miskien sal dié Elohim aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie.

JON 1:7 : Hulle sê toe vir mekaar: Kom en laat ons loot; dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot, en die lot het op Jona geval.

JON 1:8 : En hulle sê vir hom: Vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het? Wat is jou beroep? En waar kom jy vandaan? Wat is jou Aarde van geboorte, en uit watter volk is jy?

JON 1:9 : En hy antwoord hulle: Ek is 'n Hebreër, en ek vrees JaHWeH, die Elohey van die Hemele, wat die see en die droë grond gemaak het.

JON 1:10 : Toe word die manne baie bang en sê vir hom: Wat het jy nou gedoen! Want die manne het geweet dat hy van die Aangesig van JaHWeH af wegvlug; want hy het hulle dit te kenne gegee.

JON 1:11 : Verder sê hulle vir hom: Wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? - want die see het hoe langer hoe onstuimiger geword.

JON 1:12 : En hy antwoord hulle: Neem my en gooi my in die see; dan sal die see om julle heen bedaar; want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het.

JON 1:13 : Nogtans het die manne geroei om [die skip] weer grond toe te bring; maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het.

JON 1:14 : Toe roep hulle tot JaHWeH en sê: Ag, JaHWeH, laat ons tog nie vergaan weens die siel van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie; want U, JaHWeH, het gedoen na U welbehae.

JON 1:15 : En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi. En die see het stil geword van sy onstuimigheid.

JON 1:16 : Toe het die manne JaHWeH gevrees met 'n groot vrees en slagdiere geslag aan JaHWeH en geloftes gemaak.

JON 1:17 : En JaHWeH het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk; en Jona was drie dae en drie nagte in die ingewande van die vis. [Boekrol van die Opregte 12:6; MattithJaHûW 12:40]

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Jona (JON)
Pablo Software Solutions Datum
OT