1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Boekrol van Judit

Hoofstuk 1

 

Die oorsaak van koning Nebukadnésar se wraaksug.

JDT 1:1 : IN die twaalfde jaar van die koningskap van Nebukadnésar, wat oor die Assiriërs geregeer het in Ninevé die groot stad, en in die dae van Arpagsad wat in Ekbatana koning van die Mediërs gewees het -

JDT 1:2 : dit is hy wat naby Ekbatana in 'n kring mure gebou het uit gekapte klippe wat drie voorarm breed en ses voorarm lank was; en die hoogte van die muurwerk het hy sewentig voorarm gemaak en die breedte daarvan vyftig voorarm;

JDT 1:3 : by die poorte daarvan het hy torings gebou met 'n hoogte van honderd voorarm, terwyl hy die fondamente na die mure se kant toe sestig voorarm breed gemaak het;

JDT 1:4 : die poorte daarvan het hy wagpoorte gemaak tot 'n hoogte van sewentig voorarm en met 'n breedte van veertig voorarm vir die uitvalle van sy berede mag en van die geledere van sy voetknegte -

JDT 1:5 : in daardie dae het koning Nebukadnésar oorlog gevoer teen koning Arpagsad op die groot vlakte; sy is die vlakte in die landstreek Rágaoe.

JDT 1:6 : Teen hom het al die bewoners van die Bergland saamgekom en al die wat by die Eufraat woon en by die Tigris en die Hidasyes, onder die aanvoering van Arfog, die koning van die Elamiete. En baie volke het saamgekom in die slagorde van die kinders van die Ehaldoe.

JDT 1:7 : Toe het koning Nebukadnésar van Assirië boodskappers gestuur na al die inwoners van Persis en na almal wat na die weste woon, na die bewoners van Cilícië en Damáskus en die Libanon en die Anti-Libanon, en na al die bewoners in die kusgebied,

JDT 1:8 : en na die nasies van die Karmel en van Gílead en van Opper-Galiléa en van die groot Esdrelonvlakte,

JDT 1:9 : na almal in Samaría en in die stede van haar, en na die wat oorkant die Jordaan is tot Jerusalem en Bet-Anot en EIísa en Kádes en by die spruit van Egipte, en Tapnes en Raämses en die hele Aarde van Gosen

JDT 1:10 : tot bo Tanis en Memfis, en na al die bewoners van Egipte sover soos die grense van Kush.

JDT 1:11 : Maar al die bewoners van die hele grondgebied het die oproep van koning Nebukadnésar van Assirië geminag; en hulle het nie met hom saamgekom vir die stryd nie, omdat hulle hom nie gevrees het nie en hy vir hulle maar net een man gewees het. En hulle het sy gesante met leë hande in oneer weggestuur.

JDT 1:12 : Toe het Nebukadnésar baie toornig geword op daardie hele gebied, en hy het gesweer by sy troon en sy koningskap om die hele grondgebied van Cilícië en Damaskéne en Sírië uit te roei met sy swaard, eweas al die bewoners van die Aarde van Moab en die kinders van Ammon en die hele Hebreeuse grondgebied, en al die bewoners van Egipte sover soos die grense van die twee mere.

JDT 1:13 : En hy het hom met sy leërmag teenoor koning Arpagsad opgestel in die sewentiende jaar; en hy was sterk in sy stryd en het die hele leër van Arpagsad en sy perde en sy waens vernietig.

JDT 1:14 : Hy het sy stede oormeester en na Ekbatana getrek; hy het die torings oorweldig en die strate van haar geplunder en sy roem tot skande gemaak.

JDT 1:15 : Arpagsad het hy in die berge van Ragaoe gevange geneem en hom met sy werpspiese doodgesteek en hom verdelg tot vandag.

JDT 1:16 : Toe het hy na Ninevé teruggekeer, hyself en die hele bont menigte en sy baie groot skare van krygsmanne. Daar het hy ligsinnig en losbandig geleef, hyself en die leërmag, vir 'n tyd van honderd-en-twintig dae.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boekrol van Judit (JDT)
Pablo Software Solutions Datum
OT