1   2   3   4   5
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Treurige toestand van Jerusalem

Die Moeder treur oor Jerusalem.

KLAAG 1:1 : [ae Alef.] AG, hoe verlate sit die Stad wat vol mense was! Sy het soos 'n weduwee geword, Sy wat magtig was onder die nasies; die prinses onder die provinsies het dwangarbeid verrig.

KLAAG 1:2 : [B Bet.] Bitterlik ween Sy snags - Haar trane oor Haar wange! Sy het geen Trooster onder al Haar liefhebbers nie; al Haar vriende het verraad gepleeg teen Haar, Haar vyande geword.

KLAAG 1:3 : [G:Ghimel.] JeHûWdah is ontvolk deur ellende en deur sware diensbaarheid; sy sit onder die nasies, sonder om 'n rusplek te vind; al haar vervolgers het haar ingehaal tussen die engtes in.

KLAAG 1:4 : [D' Dalet.] Die Weë na Sion treur, omdat daar geen feesgangers is nie; al Haar poorte lê woes, Haar priesters sug, Haar maagde is bedroef, en Sy het dit bitter.

KLAAG 1:5 : [h Hé.] Haar teëstanders het die oorhand gekry, Haar vyande lewe rustig; want JaHWeH het Haar droefheid aangedoen vanweë die menigte van Haar oortredinge; Haar kinders het in gevangenskap gegaan voor die teëstander uit.

KLAAG 1:6 : [w" Waw.] En van die Dogter van Sion het gewyk al Haar grootsheid; Haar vorste het geword soos takbokke wat geen weiveld vind nie en kragteloos heengegaan het voor die vervolger uit.

KLAAG 1:7 : [zÉ Zajin.] Jerusalem dink, in die dae van Haar ellende en Haar omswerwinge, aan al Haar kosbaarhede wat gewees het van die dae van die voortyd af. Toe Haar volk deur die hand van die teëstander geval het en daar vir Haar geen helper was nie, het die teëstanders Haar aanskou, hulle het gelag oor Haar uitwissing.

KLAAG 1:8 : [je Get.] Jerusalem het swaar oortree, daarom het Sy 'n voorwerp van afsku geword; almal wat Haar geëer het, verag Haar, omdat hulle Haar naaktheid gesien het; Sy self sug en het Haar weggedraai.

KLAAG 1:9 : [fu Tet.] Haar besoedeling kleef aan Haar some, Sy het aan Haar einde nie gedink nie, en Sy het wonderbaarlik gesink, sonder dat Sy 'n Trooster het. Sien My ellende aan, JaHWeH, want die vyand hou hom groot.

KLAAG 1:10 : [y Jod.] Die teëstander het sy hand uitgesteek na al Haar kosbaarhede; ja, Sy het gesien hoedat nasies in Haar Apartheidsplek ingekom het, van wie U bevel gegee het dat hulle in U vergadering nie mag kom nie. [Deuteronómium 23:2]

KLAAG 1:11 : [K Kaf.] Haar hele volk sug, hulle soek Brood, hulle het hul kosbaarhede vir voedsel gegee, om hul siel te verkwik. Aanskou, JaHWeH, en merk op dat Ek 'n veragte geword het.

KLAAG 1:12 : [l¿ Lamed.] Raak dit julle nie, julle almal wat met die pad verbygaan? Aanskou en kyk of daar 'n smart is soos My smart wat My aangedoen is, waarmee JaHWeH My bedroef het op die dag van Sy brandende Woede.

KLAAG 1:13 : [mi Mem.] Uit die hoogte het Hy Vuur gestuur in My gebeente en dit oorweldig, Hy het 'n net voor My voet uitgesprei, Hy het My agteruit laat wyk, Hy het My woes gemaak, die hele dag ellendig.

KLAAG 1:14 : [nI Noen.] Die juk van My oortredinge is vasgebind deur Sy Hand, sy is saamgevleg, sy het op My nek gekom, sy het My krag laat struikel. My Meester het My oorgegee in die hande van een teen wie ek geen teëstand kon bied nie.

KLAAG 1:15 : [si Samek.] My Meester het al My magtiges binne-in My verwerp, Hy het teen My 'n feestyd uitgeroep om My jongmanne te verbreek; My Meester het die parskuip getrap vir die Maagd, die Dogter van JeHûWdah.

KLAAG 1:16 : [[ Ajin.] Daarom ween Ek, My oog, My oog loop af in water, want ver van My is die Trooster wat My Siel verkwik; My kinders is verbyster, omdat die vyand die oorhand het.

KLAAG 1:17 : [Pe Pé.] Sion brei Haar hande uit, Sy het geen Trooster nie; JaHWeH het die wat rondom hom was, teen Jakob ontbied as Sy teëstanders; Jerusalem het in hul midde geword soos 'n vrou wat menstrueer.

KLAAG 1:18 : [x' Tzadé.] Regverdig is Hy, JaHWeH, want Ek het gerebelleer teen Sy Mond. Hoor tog, alle volke, en aanskou My smart; My maagde en My jongmanne het in gevangenskap gegaan.

KLAAG 1:19 : [q Kof.] Ek het geroep na My liefhebbers - hulle het My in die steek gelaat; My priesters en My oudstes het in die Stad beswyk toe hulle voedsel vir hulle gesoek het om hulle siel te verkwik.

KLAAG 1:20 : [r Resj.] Aanskou, JaHWeH, hoe benoud Ek is, My ingewande is in beroering, My Hart draai om in My binneste, want Ek was baie rebels; buitekant het die swaard berowe, binnekant is dit die pes. [Hooglied 11:6]

KLAAG 1:21 : [v Sjin.] Hulle hoor dat Ek sug, Ek het geen Trooster nie; al My vyande hoor van My besoedeling, hulle is bly dat U dit gedoen het. U laat die dag kom wat U uitgeroep het, dat hulle kan wees soos Ek, [Klaagliedere 4:13]

KLAAG 1:22 : [T Taw.] dat al hulle besoedeling voor U Aangesig kom; en doen aan hulle soos U aan My gedoen het vanweë al My oortredinge, want My versugtinge is baie, en My Hart is krank.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Pablo Software Solutions Datum
OT