1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die brandoffer.

LEV 1:1 : EN JaHWeH het Moshè geroep en met hom gespreek uit die Tent van Samekoms en gesê:

LEV 1:2 : Spreek met die kinders van JisraEl en sê vir hulle: As enige adamiet van julle aan JaHWeH 'n bydrae wil naderbring, kan julle jul bydrae naderbring van vee - van beeste of van kleinvee.

LEV 1:3 : As sy bydrae 'n brandoffer is van beeste, moet hy 'n rasegte bul wees wat hy naderbring. By die ingang van die Tent van Samekoms moet hy hom naderbring, sodat hy Vreugde voor die Aangesig van JaHWeH kan vind.

4 : En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, dan sal hy vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen.

LEV 1:5 : Dan moet hy die jong bul voor die Aangesig van JaHWeH bloei; en die seuns van Aäron, die priesters, moet die bloed naderbring en die bloed rondsprinkel op die altaar wat by die ingang van die Tent van Samekoms is.

LEV 1:6 : Dan moet hy die brandoffer afslag en hom in sy stukke sny.

LEV 1:7 : En die seuns van Aäron, die priester, moet vuur op die altaar neersit en hout op die vuur reglê.

LEV 1:8 : Ook moet die seuns van Aäron, die priesters, die stukke, die kop en die vet reglê op die hout wat op die vuur van die altaar is.

LEV 1:9 : Maar die binnegoed en die pote moet hy met water was, en die priester moet dit alles op die altaar aan die brand steek as brandoffer, 'n vuurbereiding van aangename geur aan JaHWeH.

LEV 1:10 : En as sy bydrae 'n stuk kleinvee is, van skape of van bokke, as brandoffer, moet dit 'n rasegte ram wees wat hy naderbring. [Boekrol van die Opregte 23:51]

LEV 1:11 : En hy moet hom doodbloei aan die noordekant van die altaar, voor die Aangesig van JaHWeH; en die seuns van Aäron, die priesters, moet sy bloed rondsprinkel op die altaar. [Exodus 40:22]

LEV 1:12 : Daarna moet hy hom in sy stukke verdeel, met die kop en die vet, en die priester moet hom reglê op die hout wat op die vuur van die altaar is.

LEV 1:13 : Maar die binnegoed en die pootjies moet hy met water was, en die priester moet dit alles naderbring en op die altaar aan die brand steek; 'n brandoffer is dit, 'n vuurbereiding van aangename geur aan JaHWeH.

LEV 1:14 : En as sy bydrae aan JaHWeH 'n brandoffer is van voëls, moet hy sy bydrae naderbring van tortelduiwe of van 'n jong duif.

LEV 1:15 : En die priester moet haar na die altaar naderbring en die kop afknyp en op die altaar aan die brand steek, en die bloed moet teen die kant van die altaar uitgedruk word.

LEV 1:16 : Dan moet hy die krop met die vere daaraan verwyder en haar by die altaar gooi, aan die oostekant, op die asplek. [Génesis 3:24; Levítikus 4:12]

LEV 1:17 : Dan moet hy haar by die vlerke skeur sonder om hulle af te trek; en die priester moet haar op die altaar aan die brand steek, op die hout wat oor die vuur is; 'n brandoffer is sy, 'n vuurbereiding van aangename geur aan JaHWeH.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Pablo Software Solutions Datum
OT