1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

JeHôWganan die Wasser/Doper.

MAR 1:1 : DIE begin van die goeie tyding van JaHWèshua, die Gesalfde, die Seun van die Elohim.

MAR 1:2 : KYK, Ek stuur My boodskapper wat die Weg voor My uit sal baan. [Maleagi 3:1]

MAR 1:3 : 'n Stem van een wat roep in die wildernis: Berei die Weg van JaHWeH; maak gelyk [in die woestyn 'n grootpad vir onse Elohey!]. [JeshaJaH 40:3]

MAR 1:4 : JeHôWganan het gekom en was besig om in die wildernis te was/doop en het die wassing/doop van bekering tot vergifnis van oortredinge verkondig.

MAR 1:5 : En die hele Aarde van JeHûWdah en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en almal is deur hom gewas/gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle oortredinge.

MAR 1:6 : En JeHôWganan was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en hy het sprinkane en wilde heuning geëet.

MAR 1:7 : En hy het verkondig en gesê: Hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buk en Sy skoenriem los te maak nie.

MAR 1:8 : Ek het julle wel in water gewas/gedoop, maar Hy sal julle vervul met die Gees van die Apartheid.

Wassing/Doop en versoeking van JaHWèshua.

MAR 1:9 : EN in daardie dae het JaHWèshua van Násaret in Galiléa gekom en is deur JeHôWganan in die Jordaan gewas/gedoop.

MAR 1:10 : En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die Hemele skeur en die Gees soos 'n duif op Hom neerdaal.

MAR 1:11 : En daar het 'n Stem uit die Hemele gekom: U IS MY GELIEFDE SEUN IN WIE EK 'N WELBEHAE HET. [Odes van Salomo 24:1-2]

MAR 1:12 : En dadelik het die Gees Hom uitgedryf in die wildernis.

MAR 1:13 : En Hy was daar in die wildernis veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die Boodskappers het Hom gedien.

Roeping van die eerste studente.

MAR 1:14 : EN nadat JeHôWganan oorgelewer was, het JaHWèshua in Galiléa gekom en die goeie tyding van die Koninkryk van die Elohim verkondig

MAR 1:15 : en gesê: Die tyd is vervul en die Koninkryk van die Elohim het naby gekom; bekeer julle en glo die goeie tyding.

MAR 1:16 : En terwyl Hy langs die see van Galiléa loop, sien Hy Simon en Andréas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi; want hulle was vissers.

MAR 1:17 : En JaHWèshua sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal maak dat julle vissers van adamiete word.

MAR 1:18 : En dadelik het hulle hul nette laat staan en Hom gevolg.

MAR 1:19 : En toe Hy daarvandaan 'n bietjie verder gaan, sien Hy Jakobus, die seun van Sebedéüs, en JeHôWganan, sy broer, wat besig was om die nette in die skuit heel te maak.

MAR 1:20 : En dadelik het Hy hulle geroep, en hulle het hul vader Sebedéüs met die gehuurde mense in die skuit laat staan en Hom gevolg.

Genesing van 'n besetene in Kapérnaüm.

MAR 1:21 : EN hulle het in Kapérnaüm gekom, en dadelik op die Sabbat het Hy in die vergadering ingegaan en begin leer.

MAR 1:22 : En hulle was verslae oor Sy Leer, want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrywers nie.

MAR 1:23 : En daar was in hulle vergadering 'n man met 'n gees van besoedeling; en hy het uitgeskreeu

MAR 1:24 : en gesê: Hou op! Wat het ons met U te doen, JaHWèshua, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Aparte Een van die Elohim!

MAR 1:25 : En JaHWèshua het hom bestraf en gesê: Bly stil en gaan uit hom uit!

MAR 1:26 : En die gees van besoedeling het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan.

MAR 1:27 : En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê: Wat is dit? Watter nuwe leer is dit, dat Hy met gesag ook aan die geeste van besoedeling bevel gee en hulle Hom gehoorsaam is?

MAR 1:28 : En die gerug aangaande Hom is dadelik versprei in die hele omtrek van Galiléa.

Genesing van die skoonmoeder van Petrus en ander siekes.

MAR 1:29 : EN dadelik toe hulle uit die vergadering uitgegaan het, kom hulle saam met Jakobus en JeHôWganan in die huis van Simon en Andréas.

MAR 1:30 : En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die koors; en dadelik het hulle Hom van haar gesê.

MAR 1:31 : Daarop gaan Hy na haar, neem haar hand en rig haar op, en dadelik het die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien.

MAR 1:32 : En toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle na Hom gebring almal wat ongesteld en van demone besete was.

MAR 1:33 : En die hele stad het by die deur saamgekom.

MAR 1:34 : En baie wat aan allerhande siektes gely het, het Hy gesond gemaak en baie demone uitgedryf en die demone nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle Hom geken het.

MAR 1:35 : En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid.

MAR 1:36 : En Simon en die wat by Hom was, het Hom gevolg.

MAR 1:37 : En toe hulle Hom vind, sê hulle vir Hom: Almal soek U.

MAR 1:38 : En Hy sê vir hulle: Laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat Ek ook daar kan verkondig; want daarvoor het Ek uitgegaan.

MAR 1:39 : En Hy het die hele Galiléa deur in hulle vergaderings verkondig en die demone uitgedryf.

Melaatse JisraEliet genees en gered.

MAR 1:40 : EN daar kom 'n melaatse na Hom toe wat Hom smeek en voor Hom op die knieë val en vir Hom sê: As U wilen U die mag het om te suiwer, kan U my suiwer maak.

MAR 1:41 : En JaHWèshua het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê: Ek wil, word gesuiwer!

MAR 1:42 : En toe Hy dit sê, het die melaatsheid hom dadelik verlaat, en hy is gesuiwer.

MAR 1:43 : En nadat Hy hom ernstig aangespreek het, stuur Hy hom dadelik weg

MAR 1:44 : en sê vir hom: Pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en bring nader vir jou wassing wat Moshè voorgeskryf het, tot 'n getuienis vir hulle.

MAR 1:45 : Maar hy het uitgegaan en begin om baie dinge rond te verkondig en die saak rugbaar te maak, sodat Hy nie meer openlik in 'n stad kon ingaan nie; maar Hy was buite in verlate plekke, en hulle het van alle kante na Hom gekom.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boodskap van Markus (MAR)
Pablo Software Solutions Datum
NT