1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Saadlyn van JaHWèshua die Gesalfde, na die vlees.

MATT 1:1 : DIE genelyn van JaHWèshua die Gesalfde, die seun van Dawid, die seun van Abraham:

MATT 1:2 : Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van JeHûWdah en sy broers;

MATT 1:3 : en JeHûWdah was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram,

MATT 1:4 : en Ram die vader van Ammínadab, en Ammínadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon,

MATT 1:5 : en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai,

MATT 1:6 : en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van UriJaH,

MATT 1:7 : en Salomo die vader van Rehábeam, en Rehábeam die vader van AbiJaH, en AbiJaH die vader van Asa,

MATT 1:8 : en Asa die vader van JeHôWshafat, en JeHôWshafat die vader van JôWram, en JôWram die vader van UzziJaHûW,

MATT 1:9 : en UzziJaHûW die vader van JôWtham, en JôWtham die vader van Agas, en Agas die vader van GizkiJaHûW,

MATT 1:10 : en GizkiJaHûW die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van JoshiJaHûW,

MATT 1:11 : en JoshiJaHûW die vader van JeHôWjakim en sy broers in die tyd van die Babelse ballingskap.

MATT 1:12 : En ná die Babelse ballingskap het JeHôWjakim die vader geword van ShealtiEl, en ShealtiEl was die vader van Serubbábel,

MATT 1:13 : en Serubbábel die vader van Abíhud, en Abíhud die vader van El-Jakim, en El-Jakim die vader van Asor,

MATT 1:14 : en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van JôWkim, en JôWkim die vader van Elíhud,

MATT 1:15 : en Elíhud die vader van El-Azar, en El-Azar die vader van Mattan, en Mattan die vader van Jakob,

MATT 1:16 : en Jakob die vader van JôWsef, die man van Mirjam uit wie gebore is JaHWèshua wat die Gesalfde genoem word.

MATT 1:17 : Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babelse ballingskap veertien geslagte, en van die Babelse ballingskap tot die Gesalfde veertien geslagte.

Die geboorte van JaHWèshua die Gesalfde

"? Kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en Hom Immánu El noem." [JeshaJaHûW 7:14]

MATT 1:18 : DIE geboorte van JaHWèshua die Gesalfde was dan só: Toe Sy moeder Mirjam verloof was aan JôWsef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Gees van die Apartheid.

MATT 1:19 : En JôWsef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig was om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei.

MATT 1:20 : Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n Boodskapper van die Elohim in 'n droom aan hom en sê: JôWsef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Mirjam, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Gees van die Apartheid;

MATT 1:21 : en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom JaHWèshua noem, want dit is Hy wat Sy volk van hulle oortredinge sal verlos.

MATT 1:22 : En dit het alles gebeur, sodat die Woord vervul sou word wat JaHWeH deur die Profeet gespreek het:

MATT 1:23 : Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en Hom ImmánuEl noem, dit is, as dit [uit Hebreeus] vertaal word: El met ons. [JeshaJaHûW 7:14]

MATT 1:24 : En toe JôWsef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die Boodskapper van JaHWeH hom beveel het en sy vrou by hom geneem;

MATT 1:25 : en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom JaHWèshua genoem.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Pablo Software Solutions Datum
NT