1   2   3   4   5   6   7
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
JôWEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
Hoséa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefánJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet Miga

 

Oordeel oor Samaría en Jerusalem.

MIG 1:1 : DIE Woord van JaHWeH wat tot Migavrede, die Morastiet, gekom het, in die dae van JôWtham, Agas, JegizkiJaH, konings van JeHûWdah; wat hy geprofeteer het aangaande Samaría en Jerusalem.

MIG 1:2 : o Volke, luister almal saam! o Aarde en haar volheid, let op! Sodat my Meester JaHWeH getuie teen julle kan wees, My Meester uit die Woning van Sy Apartheid.

MIG 1:3 : Want kyk, JaHWeH gaan uit Sy Woonplek uit, en Hy daal neer en loop op die Hoogtes van die Aarde.

MIG 1:4 : En die berge smelt onder Hom, en die laagtes skeur oop, soos was voor die vuur, soos water wat langs 'n helling afstroom!

MIG 1:5 : Dit alles vanweë die opstandigheid van Jakob en vanweë die oortredinge van die huis van JisraEl. Wat is die oortreding van Jakob? Is sy nie Samaría nie? En wat is die Hoogtes van JeHûWdah? Is sy nie Jerusalem nie? [JeségiEl 23:5]

MIG 1:6 : Daarom sal Ek Samaría 'n puinhoop maak op die veld, 'n plek om Wingerdstokke te plant; en Ek sal haar klippe in die dal laat afrol en haar fondamente blootlê.

MIG 1:7 : En al haar gesnede afbeeldings sal stukkend geslaan en al wat sy as hoereloon ontvang het, met vuur verbrand word, en al haar idole sal Ek tot 'n verwoesting maak; want uit hoereloon het sy dit versamel, en tot hoereloon sal dit terugkeer.

MIG 1:8 : Oor haar wil Ek rouklaag en huil, kaalvoet en naak loop. Ek wil weeklaag oor die draak en rou oor die dogters van die uile.

MIG 1:9 : Waarlik, haar wonde is ongeneeslik; want dit het gekom tot by JeHûWdah, dit reik tot aan die Poort van My volk, tot by Jerusalem.

MIG 1:10 : Moet dit nie in Gat vertel nie, moenie by almal ween nie! In Bet-Ofra rol julself in die stof en as!

MIG 1:11 : Trek weg in smadelike naaktheid, o inwoners van Safir! Die inwoners van Saänan trek nie uit nie. Die weeklagte van Bet-Haësel sal julle daar die verblyf ontneem.

MIG 1:12 : Want die inwoners van Marot wag in pyn op iets suiwer, omdat besoedeling neerdaal van JaHWeH na die Poort van Jerusalem.

MIG 1:13 : Span die perde voor die wa, o inwoners van Lagis! Dit was die begin van oortreding vir die Dogter van Sion, dat die oortredinge van JisraEl in jou gevind is.

MIG 1:14 : Daarom moet jy 'n afskeidsgeskenk gee aan Moréset-Gat; die huise van Agsib sal 'n valsheid wees vir die konings van JisraEl.

MIG 1:15 : Nogmaals sal Ek jou 'n huurling bring, o inwoner van Marésa; die adel van JisraEl sal tot by Adúllam kom.

MIG 1:16 : Maak 'n kaalte op jou hoof en skeer jou weens jou troetelkinders; maak die kaalplek groot soos dié van 'n aasvoël, omdat hulle van jou af weggevoer is in ballingskap.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Miga (MIG)
Pablo Software Solutions Datum
OT