1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Telling van die JisraEliete in die wildernis (woestyn) Sinai.

NUM 1:1 : VERDER het JaHWeH met Moshè gespreek in die wildernis Sinai, in die Tent van Samekoms, op die eerste van die tweede maand, in die tweede jaar nadat hulle uit die Aarde van Egipte uitgetrek het, en gesê:

NUM 1:2 : Neem julle die volle getal van die hele vergadering van die kinders van JisraEl op volgens hulle families, by die huis van hulle vaders, na die getal name, almal wat manlik is, hoof vir hoof;

NUM 1:3 : van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek in JisraEl, dié moet julle tel volgens hulle leërafdelings, jy en Aäron.

NUM 1:4 : En met julle saam moet daar van elke stam 'n man wees, 'n manlike hoof by die huis van hulle vaders.

NUM 1:5 : En dit is die name van die manne wat julle moet bystaan: Vir Ruben: EliSur, die seun van Sedéür;

NUM 1:6 : vir Símeon: SelumiEl, die seun van Suri-Shadday;

NUM 1:7 : vir JeHûWdah: Nagson, die seun van Ammínadab;

NUM 1:8 : vir Issaskar: NethanEl, die seun van Suar;

NUM 1:9 : vir Sébulon: EliAb, die seun van Helon;

NUM 1:10 : vir die kinders van JôWsef: vir Efraim: EliShama, die seun van Ammíhud; vir Manasse: GamliEl, die seun van Pedásur;

NUM 1:11 : vir Benjamin: Abídan, die seun van Gideóni;

NUM 1:12 : vir Dan, Ahiëser, die seun van Ammísaddai;

NUM 1:13 : vir Aser: PagiEl, die seun van Ogran;

NUM 1:14 : vir Gad: El-Jasaf, die seun van DeuEl;

NUM 1:15 : vir Náftali: Ahíra, die seun van Enan.

NUM 1:16 : Dit was hulle wat uit die vergadering opgeroep was, die owerstes oor die stamme, van hul vaders, die stamhoofde oor duisende van JisraEl.

NUM 1:17 : Toe het Moshè en Aäron dié manne geneem wat met hulle name aangewys was,

NUM 1:18 : en hulle het die hele vergadering op die eerste van die tweede maand bymekaar laat kom; en dié het hulle afkoms opgegee volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, hoof vir hoof,

NUM 1:19 : soos JaHWeH aan Moshè beveel het. En hy het hulle getel in die wildernis Sinai.

NUM 1:20 : En die seuns van Ruben, die eersgeborene van JisraEl - hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, hoof vir hoof, almal wat manlik was, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:21 : hulle geteldes van die stam van Ruben was ses-en-veertigduisend-vyfhonderd.

NUM 1:22 : Van die seuns van Símeon, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, hoof vir hoof, almal wat manlik was, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:23 : hulle geteldes van die stam van Símeon was nege-en-vyftigduisend-driehonderd.

NUM 1:24 : Van die seuns van Gad, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:25 : hulle geteldes van die stam van Gad was vyf-en-veertigduisend-seshonderd-en-vyftig.

NUM 1:26 : Van die seuns van JeHûWdah, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:27 : hulle geteldes van die stam van JeHûWdah was vier-en-sewentigduisend-seshonderd.

NUM 1:28 : Van die seuns van Issaskar, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:29 : hulle geteldes van die stam van Issaskar was vier-en-vyftigduisend-vierhonderd.

NUM 1:30 : Van die seuns van Sébulon, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:31 : hulle geteldes van die stam van Sébulon was sewe-en-vyftigduisend-vierhonderd.

NUM 1:32 : Van die seuns van JôWsef, van die seuns van Efraim, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:33 : hulle geteldes van die stam van Efraim was veertigduisend-vyfhonderd;

NUM 1:34 : van die seuns van Manasse, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:35 : hulle geteldes van die stam van Manasse was twee-en-dertigduisend-tweehonderd.

NUM 1:36 : Van die seuns van Benjamin, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:37 : hulle geteldes van die stam van Benjamin was vyf-en-dertigduisend-vierhonderd.

NUM 1:38 : Van die seuns van Dan, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:39 : hulle geteldes van die stam van Dan was twee-en-sestigduisend-sewehonderd.

NUM 1:40 : Van die seuns van Aser, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:41 : hulle geteldes van die stam van Aser was een-en-veertigduisend-vyfhonderd.

NUM 1:42 : Van die seuns van Náftali, hulle geslagsregister volgens hulle families, uit die huis van hulle vaders, na die getal name, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek -

NUM 1:43 : hulle geteldes van die stam van Náftali was drie-en-vyftigduisend-vierhonderd.

NUM 1:44 : Dit is die geteldes wat Moshè en Aäron en die owerstes van JisraEl getel het; twaalf man was dit, elkeen vir sy families.

NUM 1:45 : So was dan al die geteldes van die kinders van JisraEl volgens hulle families, van twintig jaar oud en daarbo, almal wat in JisraEl op kommando moet uittrek -

NUM 1:46 : al die geteldes dan was seshonderd-en-drieduisend-vyfhonderd-en-vyftig.

NUM 1:47 : Maar die Leviete, volgens hulle voorvaderlike stam, is onder hulle nie getel nie.

NUM 1:48 : JaHWeH het naamlik met Moshè gespreek en gesê:

NUM 1:49 : Net die stam van Levi moet jy nie tel nie en hulle volle getal onder die kinders van JisraEl nie opneem nie;

NUM 1:50 : maar stel jy die Leviete aan oor die Tabernakel van die Getuienis en oor al sy gereedskap en oor alles wat by hom hoort. Hulle moet die Tabernakel dra en alles wat by hom hoort, en hulle moet hom bedien en rondom die Tabernakel laer opslaan.

NUM 1:51 : En as die Tabernakel wegtrek, moet die Leviete hom afbreek; en as die Tabernakel rus, moet die Leviete hom oprig; en die verbasterde wat nader kom, moet gedood word.

NUM 1:52 : En die kinders van JisraEl moet laer opslaan elkeen op sy laerplek en elkeen by sy vaandel, volgens hulle leërafdelings.

NUM 1:53 : Maar die Leviete moet laer opslaan rondom die Tabernakel van die Getuienis, dat daar geen toorn oor die vergadering van die kinders van JisraEl kom nie. So moet dan die Leviete die diens van die Tabernakel van die Getuienis waarneem.

NUM 1:54 : En die kinders van JisraEl het dit gedoen; net soos JaHWeH Moshè beveel het, so het hulle gedoen.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Pablo Software Solutions Datum
OT