1   2   3
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
JôWEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
Hoséa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefánJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet Nahum

 

Die Toorn van JaHWeH oor Sy vyande en Sy Medelye/goedertierenheid met Sy volk.

NAH 1:1 : DIE las oor Ninevé. Die Boekrol van die gesig van Nahum, die ElKosiet.

NAH 1:2 : 'n Jaloerse El en 'n wreker is JaHWeH, 'n wreker is JaHWeH, en vol Grimmigheid; 'n wreker is JaHWeH vir Sy teëstanders, en Hy behou [die Toorn] teen Sy vyande.

NAH 1:3 : JaHWeH is lankmoedig, maar groot van Krag; en nooit laat JaHWeH ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm, en die Wolkkolom is die stof van Sy voete.

NAH 1:4 : Hy dreig die see en maak hom droog en laat al die riviere opdroog; Basan en Karmel kwyn weg, en die groenigheid van die Líbanon verwelk.

NAH 1:5 : Die berge bewe voor Hom, en die heuwels smelt weg; en die Aarde rys op voor Sy Aangesig, ja, die wêreld en almal wat in haar woon.

NAH 1:6 : Wie sal standhou voor Sy verontwaardiging? En wie sal bestand wees teen die gloed van Sy brandende Woede? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur, en die rotse word stukkend geruk voor Hom.

NAH 1:7 : JaHWeH is suiwer, 'n laer in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil. [MattithJaHûW 19:17]

NAH 1:8 : Maar met 'n oorstromende vloed maak Hy 'n einde aan haar plek van die [stad], en Sy vyande vervolg Hy die Duisternis in.

NAH 1:9 : Wat wil julle beraam teen JaHWeH? Hy maak daar 'n einde aan; die benoudheid sal nie twee maal opkom nie.

NAH 1:10 : Want al is hulle saamgevleg soos dorings, en soos hulle drank so deur en deur nat - hulle sal soos droë stoppels volkome verteer word.

NAH 1:11 : Van jou, [o stad], het een uitgegaan wat besoedeling teen JaHWeH beraam het, wat 'n raadgewer van Belijaal gemaak is.

NAH 1:12 : So sê JaHWeH: Al is hulle ook in volle krag en só groot in getal, tog sal hulle net só afgemaai word en vergaan. (Ek het jou verneder, Ek sal jou nie meer verneder nie;

NAH 1:13 : maar nou sal Ek sy juk van jou af verbreek en jou stroppe stukkend ruk.)

NAH 1:14 : Maar JaHWeH sal dit oor jou verorden: Van jou naam sal daar nie meer gesaai word nie; Ek sal uit die huis van jou gode uitroei die gesnede en die gegote beelde; Ek sal vir jou 'n graf maak, want jy is te lig bevind.

NAH 1:15 : Kyk, op die berge die voete van Hom wat die Goeie Boodskap bring, wat Vrede laat hoor: Vier jou Feesdae, o JeHûWdah, betaal jou Geloftes! Want Belijaal sal nooit weer deur jou trek nie; hy is heeltemal uitgeroei!

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Nahum (NAH)
Pablo Software Solutions Datum
OT