Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
Pablo Software Solutions Datum
NT
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

[Hierdie geskrif bestaan eintlik uit twee dele: die eerste, wat ook in die ou tyd as aparte stuk gesirkuleer het, is beter bekend onder die naam: Die Handelinge van Pilatus en word aangebied as 'n verslag van Nikodémus oor die verhoor van JaHWèshua voor Pilatus, Sy dood en opstanding. Die doel is grotendeels om onweerspreeklike getuienis aangaande die opstanding van die Gesalfde te lewer.

Die vorm van die eerste deel dateer waarskynlik eers uit die vierde eeu. Dit is vroeg in baie vertalings oorgesit en het in die Middeleeue 'n wye verspreiding geniet, veral in Wes-Europa.

Die tweede deel van die geskrif dra die naam die Gesalfde se Neerdaling na die Doderyk/Sheol en het waarskynlik ontstaan na aanleiding van die woord in 1Petrus 3:18,19 dat die lewend-gemaakte Gesalfde heengegaan en afgekondig het vir die geeste in die gevangenis. Die inhoud gaan oor die bevryding van die regverdiges deur die Gesalfde uit die Doderyk/Sheol.

Naas die oudste Griekse lesing van hierdie geskrif bestaan daar oorvloedige - en uitgebreider - ou Latynse resensies daarvan, langs watter weg dit nie alleen groot bekendheid geniet het nie, maar ook in baie Europese tale oorgeneem is.

Eers in later eeue [miskien nie voor die agtste eeu nie] is die twee dele: Die Handelinge van Pilatus en die Gesalfde se Neerdaling na die Doderyk/Sheol tot één geskrif verenig onder die titel Die Boodskap van Nikodémus en het dit van die gewildste en mees verspreide evangeliese apokriewe geword.]

 

Die Handelinge van Pilatus

Voorrede

EK, Ananias, bevelhebber van die keiserlike lyfwag, geleerd in die Wet, wat my Meester JaHWèshua die Gesalfde uit die Skrifte van Apartheid leer ken het, en in die Geloof tot Hom genader het en die Doop van Apartheid waardig geag is, het ondersoek ingestel na die gedenkstukke wat destyds geskrywe is in verband met ons Meester JaHWèshua die Gesalfde en wat die Jode aangelê het ten tyde van Pontius Pilatus; en ek het die gedenkskrifte in Hebreeus geskrywe gevind, en deur die goeie Guns van Elohim het ek hulle in Grieks vertaal ter informasie van almal wat die Naam van ons Meester JaHWèshua die Gesalfde aanroep, onder die regering van ons meester Flavius Theodosius in die sewentiende jaar, en van Flavius Valentinianus in die sesde [jaar], in die negende indiksie.¹ [Tydperk van 15 jaar]

Julle almal dan wat dit lees en in ander boekrolle oorskryf, dink aan my en bid vir my dat Elohim my barmhartig mag wees en my Oortredinge mag vergewe wat ek teen Hom bedryf het.

Vrede vir hulle wat lees en vir hulle wat dit aanhoor en vir hul huisgenote! Amein.

1NIK 1:1 : IN die vyftiende jaar van die regering van Tiberius, keiser van die Romeine, en in die negentiende jaar van die regering van Herodes, koning van Galiléa, op die agtste dag voor die eerste dag van April, dit is die vyf-en-twintigste Maart, tydens die konsulaat van Rufus en Rubellio, in die vierde jaar van die twee-honderd-en-tweede olimpiade, toe JôWsef Kájafas hoëpriester van die Jode was; wat Nikodémus, na die folterdood en die lyding van onse Meester JaHWèshua die Gesalfde, Verlosser en Elohim, aangeteken en nagelaat het in die Hebreeus aan die hoëpriester en die ander manne van JeHûWdah [lui as volg]:

(Nikodémus: 'n Fariseër van die Joodse Raad; het vir JaHWèshuaindie bres getree; het Josef van Arimatea gehelp om HOM te begrawe)

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring