1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
JôWEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
Hoséa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefánJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Openbaring van Henog

 

Henog ontmoet die Boodskappers

OvH 1:1 : DAAR was 'n wyse man, 'n man van briewe [boekrolle], en JaHWeH het hom liefgekry en hom aangeneem, dat hy as 'n getuie van die lewe daarbo, die Hoogste El se woonplekke sou aanskou en dat hy ooggetuie sou wees van die Wysheid en die Grootheid en onveranderlike en onmeetlike Majesteit van El Almagtig; van die wonderbaarlike en Veelogige, en ontoeganklike Troon van JaHWeH en van die glorieryke en Glansryke Vesting van die diensknegte van JaHWeH en van die rangordes en openbaringe van die hemelse skeppingsleërmag, en van die onuitspreeklike harmonie van die menigte van die elemente en van die onuitspreeklike sang van die leërskare van Gérubs en om getuie te wees van die onmeetbare Lig. [Psalm 45:1]

OvH 1:2 : In daardie tyd, het hy gesê, toe my een-honderd-vyf-en-sestigste jaar voltooi was, het ek my seun Metúsalag verwek.

OvH 1:3 : Hierna het ek ook tweehonderd jaar geleef en het van al die jare van my lewe driehonderd-vyf-en-sestig jare voltooi.

OvH 1:4 : Op die eerste dag van die eerste maand, was ek alleen in my huis en was rustend op my bed en het geslaap.

OvH 1:5 : Terwyl ek op my bed gerus het, het 'n groot ontsteltenis in my hart opgekom, sodat ek in my slaap geween het, en ek kon nie verstaan waarom ek so ontsteld was of wat met my gebeur nie.

OvH 1:6 : Toe het daar twee Manne aan my verskyn, baie groot, soos wat ek nog nooit op Aarde gesien het nie.

OvH 1:7 : Hulle aangesigte was soos die skynende son, hulle oë het soos kerse gebrand, en uit hulle monde het iets gekom wat soos vuur gelyk het, en hulle klere was soos 'n verspreiding van skuim,

OvH 1:8 : en hulle arms soos goue Vleuels aan die koppenent van my bed. Hulle het my op my naam geroep.

OvH 1:9 : Ek het uit my slaap wakker geword en die twee Manne het werklik langs my gestaan.

OvH 1:10 : Ek het haastig opgestaan en voor hulle neergebuig en my gesig was soos met ryp bedek uit vrees.

OvH 1:11 : En die Manne het aan my gesê: Wees dapper, Henog, en moenie vrees nie: die Elohey van die voortyd het ons na jou gestuur; [Deuteronómium 33:27]

OvH 1:12 : en kyk, jy sal saam met ons vandag opgaan na die Hemele. En vertel aan jou seuns alles wat hulle op Aarde in jou huis moet doen en laat niemand jou soek totdat JaHWeH jou na hulle laat terugkeer nie.

OvH 1:13 : Ek het hulle gehoorsaam en uitgegaan. Ek het my seuns MethushaEl en Rigim geroep en ek het aan hulle alles vertel wat die Manne aan my gesê het.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Open-Henog (OvH)
Pablo Software Solutions Datum
OT