1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Naam en onderwerp van die Boek

OPE 1:1 : DIE openbaring van JaHWèshua die Gesalfde wat die Elohim Hom gegee het om aan Sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van Sy Boodskapper aan Sy dienskneg JeHôWganan te kenne gegee het,

OPE 1:2 : wat getuig het van die Woord van die Elohim en die Getuienis van JaHWèshua die Gesalfde - alles wat Hy gesien het.

OPE 1:3 : Geseënd is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en onderhou wat in haar geskrywe is, want die tyd is naby.

Opdrag aan die sewe gemeentes van die provinsie Asië

OPE 1:4 : JeHôWganan aan die sewe gemeentes in Asië: Barmhartigheid vir julle en Vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor Sy Troon is,

OPE 1:5 : en van JaHWèshua die Gesalfde, die getroue Getuie, die Eersgeborene uit die dode en die Koning oor die konings van die Aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons oortredinge gewas het in Sy bloed

OPE 1:6 : en ons gemaak het konings en priesters vir Elohim en Sy VADER, aan Hom die Majesteit en die Krag tot in alle ewigheid! Amein. [Wysheid van Salomo 6:20]

OPE 1:7 : Kyk, Hy kom met die Wolkkolom, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die stamme van die Aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amein!

OPE 1:8 : Ek is die Alef [a] en die Taw [T], die begin en die einde, sê JaHWeH, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. [Exodus 3:14; JeshaJaH 41:4; 44:6]

JaHWèshua verskyn aan JeHôWganan op Patmos. Bevel om op te skrywe wat hy sien, en dit te stuur aan die sewe gemeentes

OPE 1:9 : Ek, JeHôWganan, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van JaHWèshua die Gesalfde, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die Woord van die Elohim en om die Getuienis van JaHWèshua, die Gesalfde.

OPE 1:10 : Ek was in die gees op die dag van die Meester, en ek het agter my 'n groot Stem gehoor, soos van 'n ramshoring, [Exodus 19:16]

OPE 1:11 : wat sê: Ek is die Alef [a] en die Taw [T], die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boekrol en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa.

OPE 1:12 : Toe draai ek my om, om te sien watter Stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars,

OPE 1:13 : en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die adam met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. [Exodus 25:34]

OPE 1:14 : Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en Sy Oë soos 'n Vuurvlam,

OPE 1:15 : en Sy voete soos glansende koper wat gloei soos in 'n oond, en Sy Stem soos die stem van baie Waters.

OPE 1:16 : En in Sy Regterhand het Hy sewe Sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende Swaard het uit Sy Mond uitgegaan, en Sy aangesig was soos die son wat skyn in Sy Krag. [Openbaring 19:15]

OPE 1:17 : En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan Sy voete; en Hy het Sy Regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste

OPE 1:18 : en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amein. En Ek het die sleutels van die Doderyk/Sheol en van die Dood.

OPE 1:19 : Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;

OPE 1:20 : die verborgenheid van die sewe Sterre wat jy in My Regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe Sterre is die boodskappers van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. [Exodus 25:37; Profeet Miga 5:5]

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Pablo Software Solutions Datum
NT