1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Hierdie is die Boekrol van die geslagte van Adam wat deur Elohim op die Aarde geskape is op die dag toe JaHWeH, onse Elohey, die Hemele en Aarde gemaak het.

 

Die Skepping van die Adam

OPR 1:1 : ELOHIM het gesê: Laat Ons adamiete maak na Ons beeld, na Ons gelykenis, en Elohim het die Adamiet geskape na Sy beeld.

OPR 1:2 : Die Elohim het die Adamiet geformeer uit die stof van die Adamah [die adamiet se Aarde] en in sy neus die asem van die lewe geblaas, en die Adamiet het 'n lewende siel geword, bedeeld met spraak.

OPR 1:3 : Ook het JaHWeH Elohim gesê: Dit is nie goed dat die Adamiet alleen is nie, Ek sal vir hom 'n hulp maak.

OPR 1:4 : Toe het JaHWeH Elohim 'n diepe slaap op Adam laat val, en hy het geslaap, en Hy het een van sy sykante geneem en vlees daarom gebou en haar gevorm en na Adam gebring en Adam het uit sy slaap ontwaak en kyk, 'n vrou het voor hom gestaan. [Génesis 2:21]

OPR 1:5 : Toe sê die Adamiet: Dit is been van my gebeente en sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem, en Adam het haar Gawwah(Eva) genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe.

OPR 1:6 : Elohim het hulle geseën en het hulle Adam en Gawwah genoem op die dag dat Hy hulle gemaak het, en JaHWeH Elohim het gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die Aarde.

OPR 1:7 : JaHWeH Elohim het Adam en sy vrou geneem en Hy het hulle in die Tuin van Eden gestel om haar te bewerk en te bewaak; en Hy het aan hulle 'n bevel gegee en gesê: Van al die bome in die Tuin mag julle vrylik eet, maar van die Boom van die Kennis van suiwer en besoedel, van haar mag julle nie eet nie, want die dag as julle van haar eet, sal julle sekerlik sterwe.

OPR 1:8 : Toe Elohim hulle geseën en opdragte gegee het, het Hy hulle verlaat, en Adam en sy vrou het in die Tuin gewoon volgens die opdrag wat JaHWeH hulle beveel het.

OPR 1:9 : Nagash/slang, wat Elohim saam met hulle op die Aarde geskape het, het na hulle gekom om hulle aan te hits om die opdrag wat Elohim aan hulle beveel het, te oortree.

OPR 1:10 : Nagash/slang het die vrou uitgelok en oorreed om van die Boom van Kennis te eet, en die vrou het na die stem van Nagash/slang geluister, en sy het die Woord van Elohim oortree, en sy het geneem van die Boom van suiwer en besoedel, en sy het geëet, en ook aan haar man gegee, en hy het geëet.

OPR 1:11 : Adam en sy vrou het die opdrag van Elohim wat Hy hulle beveel het oortree, en Elohim het dit geweet, en Sy Woede teen hulle het ontvlam en Hy het hulle vervloek.

OPR 1:12 : JaHWeH Elohim het hulle daardie dag uit die Tuin van Eden verdryf om die Adamah [die adamiet se Aarde] te bewerk waaruit hulle geneem is. En hulle het gegaan en gaan woon aan die oostekant van die Tuin van Eden; en Adam het sy vrou Gawwah beken en sy het twee seuns en drie dogters gebaar. [Génesis 3:23; Wysheid van Salomo 10:1]

OPR 1:13 : Sy het die naam van die eersgeborene Kain genoem en het gesê: Ek het 'n man verkry met die hulp van JaHWeH, en die naam van die ander het sy genoem, Abel, want sy het gesê: In leegheid het ons op die Adamah [die adamiet se Aarde] gekom, en in leegheid sal ons daarvandaan geneem word.

OPR 1:14 : Die seuns het grootgeword en hulle vader het aan elk 'n deel van die Adamah [die adamiet se Aarde] gegee, en Kain was 'n landbouer en Abel 'n skaapherder.

OPR 1:15 : Na verloop van tyd het hulle 'n geskatte bydrae aan JaHWeH gebring. En Kain het van die vrugte van die Adamah [die adamiet se Aarde] gebring, en Abel het van die eersgeborenes van sy kleinvee, van die vet daarvan, gebring, en Elohim het Abel en sy eerbewys barmhartig aangesien, en 'n vuur het neergedaal van JaHWeH af en het dit verteer.

OPR 1:16 : Na Kain en sy eerbewys het JaHWeH hom nie gewend en geneig nie, want hy het van die minderwaardige vrugte van die Adamah [die adamiet se Aarde] voor die Aangesig van JaHWeH gebring, en Kain was jaloers oor sy broer omrede daarvan en hy het 'n rede gesoek om hom te vermoor.

OPR 1:17 : Met verloop van tyd het Kain en Abel, sy broer, die veld in gegaan om hulle werk te doen; en hulle was albei in die veld, Kain was besig om sy Adamah [die adamiet se Aarde] te bewerk en te ploeg, en Abel besig om sy kudde kos te gee, en die kudde het deur daardie deel wat Kain pas geploeg het, geloop en dit het Kain erg gegrief.

OPR 1:18 : Kain het sy broer in woede genader, en hy het aan hom gesê: Wat is daar tussen jou en my dat jy hier moet kom bly en jou kudde moet saambring om in my Adamah [die adamiet se Aarde] te kom wei?

OPR 1:19 : Abel het sy broer geantwoord en sê aan hom: Wat is daar tussen my en jou, dat jy die vleis van my kudde eet en jou klee met hulle wol?

OPR 1:20 : Daarom, trek uit die wol van my skape waarmee jy jou klee, en vergoed my vir hulle vrug en vlees wat jy geëet het, en wanneer jy dit gedoen het, sal ek jou Adamah [die adamiet se Aarde] verlaat soos jy gesê het.

OPR 1:21 : Kain het aan sy broer, Abel, gesê: Sekerlik, as ek jou vandag vermoor, wie sal jou bloed van my vra?

OPR 1:22 : Abel antwoord Kain, en sê: Sekerlik sal Elohim wat ons op die Aarde gemaak het, wraak neem oor my saak en Hy sal my bloed van jou opeis as jy my vermoor, want JaHWeH is die Regter en Beslisser en dit is Hy wat die adamiet sal vergeld volgens sy besoedeling, en die besoedelde man volgens die besoedeling wat hy op die Aarde mag doen,

OPR 1:23 : En nou, as jy my hier moet vermoor, sekerlik weet Elohim wat jou verborge gedagtes is, en Hy sal jou oordeel volgens die boosheid wat jy verklaar het wat jy vandag aan my wil doen.

OPR 1:24 : En kyk, toe Kain die woord hoor wat sy broer Abel gespreek het, het die woede van Kain ontvlam teen sy broer Abel dat hy so 'n ding durf verklaar het.

OPR 1:25 : Kain het haastig opgestaan en die yster gedeelte van sy ploeg geneem en daarmee skielik sy broer geslaan en doodgemaak. En Kain het die bloed van sy broer Abel op die Adamah [die adamiet se Aarde] verspil, en die bloed van Abel het voor die kudde gevloei op die Adamah [die adamiet se Aarde].

OPR 1:26 : Daarna het Kain berou gekry dat hy sy broer doodgeslaan het, en hy was baie bedroef, en hy het oor hom geween en hy was baie bedroef.

OPR 1:27 : Kain het opgestaan en 'n gat in die veld gegrawe waarin hy sy broer se liggaam geplaas het, en hy het die Adamah [die adamiet se Aarde] daaroor gegooi.

OPR 1:28 : JaHWeH het geweet wat Kain aan sy broer gedoen het, en JaHWeH het aan Kain verskyn en aan hom gesê: Waar is Abel, jou broer, wat saam met jou was?

OPR 1:29 : Kain het gehuigel en gesê: Ek weet nie, is ek my broer se wagter? En JaHWeH sê aan hom: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die Adamah [die adamiet se Aarde] af waar jy hom vermoor het.

OPR 1:30 : Want jy het jou broer vermoor en jy het gehuigel voor My, en het gedink in jou hart dat Ek jou nie gesien het nie, en dat Ek nie al jou dade ken nie.

OPR 1:31 : Maar jy het hierdie ding gedoen en het jou broer vermoor tot geen voordeel nie, en omdat hy opreg met jou gepraat het. En nou, daarom sal jy vervloek wees, ver van die Adamah [die adamiet se Aarde] wat haar mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang, en waarin jy hom begrawe het.

OPR 1:32 : As jy die Adamah [die adamiet se Aarde] bewerk, sal sy haar vermoë aan jou nie meer gee soos aan die begin nie, want die Adamah [die adamiet se Aarde] sal dorings en distels voortbring, en 'n swerwer en 'n vlugteling sal jy op Aarde wees tot die dag van jou dood.

OPR 1:33 : Toe gaan Kain weg van die Aangesig van JaHWeH, van die plek waar hy was, en hy het getrek en geswerf in die Aarde aan die oostekant van Eden, hy en almal wat aan hom behoort het.

OPR 1:34 : Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en 'n seun gebaar, en hy het hom *Henog genoem, en gesê: In daardie tyd het JaHWeH begin om hom rus en vrede in die Aarde te gee. [*Nie die Henog wat opgevaar het nie]

OPR 1:35 : In daardie tyd het Kain ook begin om 'n stad te bou: en hy het die stad gebou en na die naam van sy seun Henog genoem; want in daardie dae het JaHWeH hom rus op die Aarde gegee, en hy het nie geswerf en gevlug soos in die begin nie..

OPR 1:36 : En vir Henog is Irad gebore; en Irad was die vader van Megujael; en Megujael was die vader van Methushael.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Pablo Software Solutions Datum
OT