1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Boekrol Genoem Prediker

Alles is tevergeefs

Alles is 'n soeke na gees.

PRE 1:1 : DIE woorde van die Prediker, die seun van Dawid, die koning in Jerusalem.

PRE 1:2 : Alles tevergeefs, sê die Prediker, alles tevergeefs, dit is alles tevergeefs!

PRE 1:3 : Watter voordeel het die adamiet van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son?

PRE 1:4 : Die een geslag gaan, en die ander geslag kom, en die Aarde bly vir ewig staan.

PRE 1:5 : En die son gaan op, en die son gaan onder, en hy hyg na die plek waar hy opgaan.

PRE 1:6 : Die wind gaan na die Suide en slaan om na die Noorde, gaan altyddeur rond, en die wind keer na sy kringloop terug.

PRE 1:7 : Al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie; na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer.

PRE 1:8 : Al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie; die oog kry nie genoeg van sien nie, en die oor word nie vol van hoor nie.

PRE 1:9 : Wat was, dit sal daar weer wees; en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks nuuts onder die son nie.

PRE 1:10 : Is daar iets waarvan 'n mens kan sê: Kyk hier, dit is nuut? Dit was lankal daar in die ou tyd wat voor ons was.

PRE 1:11 : Daar is geen herinnering van die voorvaders nie; en ook van die nageslagte wat kom, sal daar geen herinnering wees by die wat later sal wees nie.

Strewe na wysheid bring geen geluk nie

PRE 1:12 : Ek, Prediker, was koning oor JisraEl in Jerusalem.

PRE 1:13 : En ek het my hart daarop gerig om met Wysheid te ondersoek en na te speur, alles wat onder die Hemele gebeur. Daar is 'n taak wat die Elohim aan die seuns van Adam gegee het om hulle daarmee te kwel.

PRE 1:14 : Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles tevergeefs en 'n soeke na Gees.

PRE 1:15 : Wat krom is, kan nie reguit word nie, en wat ontbreek, kan nie getel word nie.

PRE 1:16 : Ek het met myself gespreek en gesê: Kyk, ék het groot en altyd groter Wysheid verwerf bo almal wat voor my oor Jerusalem was, en my hart het baie Wysheid en Kennis gesien.

PRE 1:17 : Maar toe ek my hart daarop gerig het om Wysheid en Kennis, Onverstandigheid en Dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat dit ook 'n soeke na gees is.

PRE 1:18 : Want by baie Wysheid is baie verdriet, en wie Kennis vermeerder, vermeerder smart.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Pablo Software Solutions Datum
OT