1   2   3   4   5   6
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWčshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWčshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Geskiedkundige inleiding.

BAR 1:1 : EN dit is die woorde van die Boekrol wat Barug, die seun van NeriJaH, die seun van MagséJaH, die seun van SedekiJaHűW, die seun van HasádJaH, die seun van HilkíJaH[űW], in Babel geskryf het.

BAR 1:2 : In die vyfde jaar, op die sewende dag van dieselfde maand waarin die Chaldeërs/Babeloniërs Jerusalem ingeneem en deur vuur verbrand het,

BAR 1:3 : het Barug die woorde van hierdie Boekrol voorgelees ten aanhore van JekónJaH/Jojagin is deur die Judeërs wat in ballingskap was, as hulle koning beskou. Hy is in 562 vM vrygelaat en deur die koning van Babilon onderhou, die seun van JeHôWjakim/Jojakim, die koning van JeHűWdah, en ten aanhore van al die volk wat na die lees van die Boekrol gekom het,

BAR 1:4 : en ten aanhore van die vorste en die owerstes en die oudstes en van die hele volk, groot en klein, wat in Babel by die Soedrivier woon.

BAR 1:5 : En hulle het geween en gevas en gebid voor die Aangesig van JaHWeH,

BAR 1:6 : en ooreenkomstig elkeen se vermoë het hulle geld versamel

BAR 1:7 : en dit na Jerusalem gestuur - na die priester JeHôWjakim, die seun van HilkíJaH[űW]/Hilkia, die seun van Sallum, en na die priesters en al die volk wat saam met hom in Jerusalem gewoon het.

BAR 1:8 : Hulle het dit gegee, nadat hy die toerusting wat uit die Huis van JaHWeH geroof is, op die tiende dag van die maand Siwan3de ontvang het, om dit na die Aarde van JeHűWdah terug te bring - dit is die silwer toerusting wat SedekíJaHűW, die seun van koning JoshiJaHűW van JeHűWdah, gemaak het,

BAR 1:9 : nadat Nebukadnésar, die koning van Babel, JekónJaH en die vorste en die smede en die magtiges en die hele bevolking van die Aarde uit Jerusalem weggeneem en na Babel weggevoer het.

'n Brief aan Jerusalem

BAR 1:10 : En hulle het gesę: Kyk, ons stuur geld na julle; koop vir die geld brandoffers en versoeningsbydraes en wierook, en berei spysbydraes; en slag op die altaar van JaHWeH onse Elohey.

BAR 1:11 : Bid vir die welsyn van Nebukadnésar, die koning van Babel, en vir die welsyn van sy seun Béltsasar, dat hulle dae op Aarde so lank mag wees soos die dae van die Hemele.

BAR 1:12 : Dat JaHWeH ons Krag mag gee en Lig aan ons oë, sodat ons kan lewe in die skaduwee van Nebukadnésar, die koning van Babel, en in die skaduwee van sy seun BélsasarBélsasar was die seun van Nabonidus (558-538 vM, die laaste koning van Babilon, en nié die seun van Nebukadnésar nie; dat ons hulle in lengte van dae sal dien, en dat ons barmhartigheid sal vind voor hulle aangesig.

BAR 1:13 : Bid vir ons ook tot JaHWeH onse Elohey, omdat ons teen JaHWeH onse Elohey oortree het en Sy Woede en Grimmigheid tot vandag nie van ons afgewend is nie.

BAR 1:14 : En lees hierdie BoekrolSkuldbeleidenis volg vanaf vers 15, wat ons na julle stuur om haar in die Huis van JaHWeH voor te lees op die feesdag en op geskikte dae.

Skuldbelydenis.

BAR 1:15 : JULLE sal sę: Aan JaHWeH onse Elohey kom die Geregtigheid toe maar aan ons die beskaming van die aangesig, soos dit vandag is aan die hele JeHűWdah en aan die inwoners van Jerusalem

BAR 1:16 : en aan ons konings, ons owerstes, ons priesters, ons profete en ons vaders.

BAR 1:17 : Ons het oortree teenoor JaHWeH onse Elohey.

BAR 1:18 : Ons het Hom nie gehoorsaam nie, en ons het nie geluister na die Stem van JaHWeH onse Elohey om te handel in die Wet wat Hy ons gegee het nie.

BAR 1:19 : Vanaf die dag waarop JaHWeH ons vaders uit die Aarde van Egipte gelei het, tot vandag toe was ons voortdurend ongehoorsaam aan JaHWeH onse Elohey en het ons ligsinnig afgewyk om nie Sy Stem te hoor nie.

BAR 1:20 : Aan ons kleef die besoedeling en die vloekLEV 26:14-39; Deut 28:15-68 wat JaHWeH deur Sy dienskneg Moshč verorden het op die dag waarop Hy ons vaders uit die Aarde van Egipte gelei het, om ons 'n Adamah [die adamiet se Aarde] te gee wat oorloop van melk en heuning soos sy vandag is.

BAR 1:21 : Maar ons het nie geluister na die Stem van JaHWeH onse Elohey, ondanks al die woorde van die profete wat Hy na ons gestuur het nie.

BAR 1:22 : En ons het afgewyk, elkeen ooreenkomstig die gesindheid van sy besoedelde hart, om gode van vermenging te dien en te oortree voor die Aangesig van JaHWeH onse Elohey.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Profesie van Barug (BAR)
Pablo Software Solutions Datum
OT