1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Spreuke van Salomo

Hoofstuk 1

Inleiding

SPR 1:1 : DIE spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van JisraEl,

SPR 1:2 : om Wysheid en Tug te ken, om woorde van Insig te verstaan,

SPR 1:3 : om aan te neem Tug wat verstandig maak, Geregtigheid en Reg en regverdigheid;

SPR 1:4 : om aan die eenvoudiges skrander-heid te gee, aan die jongeling Kennis en Oorleg;

SPR 1:5 : laat die wyse luister, dan sal hy Insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry,

SPR 1:6 : om 'n spreuk en beeldspraak te verstaan, die woorde van die wyse manne en hulle raaisels.

Standvastigheid teen versoeking in die vrees van JaHWeH.

SPR 1:7 : DIE Vrees van JaHWeH is die begin van die Kennis; sotte verag Wysheid en Tug.

SPR 1:8 : My seun, luister na die tug van jou Vader, en verwerp die Wet van jou Moeder nie; [Wysheid van Sirah 15:2; 2 Ezra 2:5]

SPR 1:9 : want sy is 'n lieflike Krans vir jou hoof en sierlike kettings vir jou hals.

SPR 1:10 : My seun, as die wetsoortreders jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie;

SPR 1:11 : as hulle sê: Gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige voorlê sonder oorsaak.

SPR 1:12 : Verslind lewendig vir die Doderyk/Sheol die rassuiweres, soos ook die wat in die put neerdaal;

SPR 1:13 : allerhande kosbare goed sal ons vind, ons huise sal ons vol maak met buit;

SPR 1:14 : jy sal jou lot onder ons werp, ons sal almal een beurs hê -

SPR 1:15 : my seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie, hou jou voet terug van hulle pad;

SPR 1:16 : want hulle voete hardloop na die besoedeling en haas hulle om bloed te vergiet;

SPR 1:17 : want die net word tevergeefs uitgesprei voor die oë van allerhande vlieënde wesens:

SPR 1:18 : so loer hulle op hul eie bloed, hulle lê hul siel voor.

SPR 1:19 : So gaan dit met almal wat onregverdige wins maak: dit ontneem sy besitter die siel.

Oproep van die hoogste Wysheid aan die onkundiges.

SPR 1:20 : DIE Wysheid roep hardop daarbuite, Sy verhef haar stem op die pleine,

SPR 1:21 : op die hoek van die rumoerige strate roep Sy, by die ingange van die Poorte, in die Stad, spreek Sy Haar woorde:

SPR 1:22 : Hoe lank sal julle, eenvoudiges, die eenvoudigheid liefhê en die spotters lus hê om te spot en die dwase Kennis haat?

SPR 1:23 : Wend julle tot My Teregwysing, dan laat ek My Gees vir julle uitstroom, wil Ek My woorde aan julle bekend maak.

SPR 1:24 : Omdat Ek geroep en julle geweier het, Ek My Hand uitgestrek en niemand geluister het nie,

SPR 1:25 : en julle al My Raad nie opgevolg en van My Teregwysing nie wou geweet het nie,

SPR 1:26 : daarom sal Ek ook lag by julle ondergang, Ek sal spot as julle verskrikking kom;

SPR 1:27 : as julle verskrikking kom soos 'n onweer, en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval.

SPR 1:28 : Dan sal hulle na My roep, maar Ek sal nie antwoord nie; hulle sal My soek, maar My nie vind nie.

SPR 1:29 : Omdat hulle die Kennis gehaat en die Vrees van JaHWeH nie verkies het nie,

SPR 1:30 : van My Raad nie wou weet nie, My Teregwysing verag het,

SPR 1:31 : daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne.

SPR 1:32 : Want hulle eie afkerigheid maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwase te gronde;

SPR 1:33 : maar die wat na My luister, sal veilig woon en gerus wees teen die vrese van besoedeling.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Pablo Software Solutions Datum
OT