1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Boekrol Tobias

Hoofstuk 1

TOB 1:1 : DIE verhaal van Tobias, die seun van TobiEl, die seun van GananiEl die seun van AduEl, die seun van GabaEl, uit die geslag van AsaEl, uit die stam van Náftali,

TOB 1:2 : wat in die dae van Salmaneser die koning van Assirië, uit Thisbe, wat suid van Kedes-Naftali bo Aser in Galiléa geleë was, in ballingskap gevoer is.

TOB 1:3 : Ek, Tobias, het al die dae van my lewe in die Weë van Waarheid en Geregtigheid gewandel. Ek het ook baie liefdadigheid bewys aan my broers en my volk wat na die Aarde van die Assiriërs, na Ninevé, saam met my weggevoer was.

TOB 1:4 : Toe ek nog 'n jongeling in my eie deel van die Aarde, die Adamah [die adamiet se Aarde] van JisraEl, was, het die hele stam van my voorvader Náftali in opstand gekom teen die Tempel in Jerusalem wat uit al die stamme van JisraEl vir al die stamme gekies was om in te slag, en waarin die Tempel van die woning van die Hoogste El gewy en gebou was vir alle geslagte.

TOB 1:5 : En al die stamme wat daarmee saam in opstand gekom het, het hulle bydraes aan die kalf Baäl gebring.

TOB 1:6 : Maar ek het dikwels alleen op die Feesdae na Jerusalem gereis, soos sy as 'n ewige Insetting aan die hele JisraEl voorgeskryf was, en die eerstelingvrugte en die tiende deel van my produkte en die eerste skeersels met my meegeneem en aan die priesters, die seuns van Aäron, by die altaar gegee.

TOB 1:7 : 'n Tiende deel van al my produkte het ek gegee aan die Leviete wat in Jerusalem diens gedoen het, en 'n ander tiende het ek verkoop en die opbrengs daarvan het ek elke jaar in Jerusalem gaan bestee,

TOB 1:8 : en 'n derde tiende het ek aan die behoeftiges uitgedeel, soos my groot moeder Debora my geleer het, want ek is na die dood van my vader as weeskind agtergelaat.

TOB 1:9 : Toe ek 'n man geword het, is ek getroud met Hanna, wat uit die geslag van ons familie was, en by haar het ek 'n seun, Tobias, gehad.

TOB 1:10 : En toe ek in ballingskap na Ninevé gevoer is, het al my broers en verwante die voedsel van die nasies geëet,

TOB 1:11 : maar ek het myself daarvan weerhou,

TOB 1:12 : want ek het met my hele hart aan Elohim bly dink.

TOB 1:13 : En die Hoogste El het my Guns en status in die oë van Salmaneser laat vind, en ek het die inkoper [van die benodigdhede van sy hofhouding] geword.

TOB 1:14 : Ek het toe 'n reis na Medië onderneem en tien talente silwer by GabaEl, die broer van Gabrias, te Ragae in Medië gedeponeer.

TOB 1:15 : Maar met die dood van Salmaneser het sy seun Sanherib in sy plek koning geword, en omdat die hoofweë onveilig was, kon ek nie meer na Medië reis nie.

TOB 1:16 : In die dae van Salmaneser het ek baie werke van liefdadigheid in belang van my broers gedoen. Ek het my brood aan die hongeriges gegee en my klere aan die wat nakend was

TOB 1:17 : en as ek een van my volksgenote dood en uitgewerp buite die muur van Ninevé sien lê het, het ek hom begrawe.

TOB 1:18 : En as koning Sanherib iemand wat as vlugteling uit JeHûWdah gekom het, doodgemaak het, het ek hom in die geheim begrawe, want hy het baie in sy toorn om die lewe gebring; en die koning het na hulle liggame gesoek, maar kon dit nie vind nie.

TOB 1:19 : Maar een van die Nineviete het heengegaan en die koning omtrent my ingelig dat ek hulle begrawe het, en ek het weggekruip, want toe ek hoor dat ek gesoek word om om die lewe gebring te word, was ek bevrees en het ek gevlug.

TOB 1:20 : Toe is al my besittings gekonfiskeer, en daar is niks vir my oorgelaat nie behalwe my vrou Hanna en my seun Tobias.

TOB 1:21 : Vyftig dae het nouliks verbygegaan of sy twee seuns het hom [Sanherib] om die lewe gebring en na die gebergte van Ararat die wyk geneem. En sy seun Esar-Haddon het in sy plek koning geword. Hy het Achikar, die seun van my broer HanaEl, oor al die uitgawes en administrasie van sy koninkryk aangestel.

TOB 1:22 : Op grond van Achikar se voorspraak, het ek weer na Ninevé kon gaan. Achikar was naamlik die skinker en die seëlbewaarder en was in beheer van die administrasie en die finansies, en Esar Haddon het hom, my neef, tot tweede in rang naas hom verhef.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boekrol Tobias (TOB)
Pablo Software Solutions Datum
OT