1   2   3
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
JôWEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
Hoséa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefánJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet TsefánJaH

 

Bedreiginge teen Jerusalem en JeHûWdah.

SEF 1:1 : DIE Woord van JaHWeH wat gekom het tot TsefánJaHYaH het (hom) versteek, die seun van Kusi, die seun van GhedalJaH, die seun van AmárJaH, die seun van GizkiJaH, in die dae van JoshiJaHûW, die seun van Amon, koning van JeHûWdah.

SEF 1:2 : Saamskraap, wegraap sal Ek alles vanaf die aangesig van die Adamah[adamiet se Aarde], spreek JaHWeH.

SEF 1:3 : Ek sal wegraap adamiet en wilde wesens, Ek sal 'n einde maak aan die vlieënde wesens in die lug en die visse van die see en die struikelblokke saam met die besoedelde, ja, Ek sal die adamiete uitroei van die aangesig van die Adamah[adamiet se Aarde] af, spreek JaHWeH.

SEF 1:4 : En Ek sal My Hand uitsteek teen JeHûWdah en teen al die inwoners van Jerusalem; Ek sal die oorblyfsel van die Here (Baäl) afsny, die naam van die priesterhoofde saam met die priesters;

SEF 1:5 : en hulle wat op die dakke vir die leër van die Hemele neerval; en hulle wat neerval en sweer by JaHWeH en sweer by Molog.

SEF 1:6 : Ook die wat van JaHWeH afvallig word en wat JaHWeH nie soek en Hom nie raadpleeg nie.

SEF 1:7 : Swyg voor My Meester JaHWeH! Want die dag van JaHWeH is naby; want JaHWeH het 'n Slagdier berei, Sy gaste aangewys.

SEF 1:8 : En op die dag van die Slagdier van JaHWeH sal Ek besoeking doen oor die vorste en die prinse en oor almal wat gekleed is in volksvreemde mantels.

SEF 1:9 : Ek sal ook op dié dag besoeking doen oor almal wat op die drumpel spring, wat die huis van hulle meesters vul met geweld en bedrog.

SEF 1:10 : En op dié dag, spreek JaHWeH - 'n luide klank soos 'n geskreeu kom van die Vispoort af en 'n getjank van die tweede, en 'n groot vernietiging van die heuwels!

SEF 1:11 : Tjank, o inwoners van die Maktesh! want al die Kanaän-volke gaan te gronde, almal wat geldgierig is, word afgesny. [ZekarJaH 14:12]

SEF 1:12 : En in dié tyd sal Ek Jerusalem met Lig deursoek en besoeking doen oor die manne wat bymekaargekom het op hulle afsaksel(drek), wat in hulle hart sê: JaHWeH doen geen goed en Hy doen geen kwaad nie.

SEF 1:13 : En hulle rykdom sal geplunder word, en hulle huise verwoes word; en as hulle huise bou, sal hulle dit nie bewoon nie; en as hulle wingerde plant, sal hulle die wyn van haar nie drink nie.

SEF 1:14 : Naby is die groot dag van JaHWeH, naby en baie haastig. Hoor! die dag van JaHWeH! Bitterlik skreeu die dappere daar.

SEF 1:15 : Dié dag is 'n dag van wraak, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van Duisternis en onbekendheid, 'n dag van die Wolkkolom en digte donkerte,

SEF 1:16 : 'n dag van ramshoring geklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die verhewe hoek [vestings].

SEF 1:17 : En Ek sal die adamiete in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen JaHWeH oortree het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle vlees soos drek.

SEF 1:18 : Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die wraak van JaHWeH te red nie, maar deur die verterende Vuur van Sy jaloersheid sal die hele Aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, 'n haastige einde oor die inwoners van die Aarde.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
TsefánJaH (SEF)
Pablo Software Solutions Datum
OT