1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Boekrol van WYSHEID van Salomo

Hoofstuk 1

 

Die Wysheid is die bron van seën (voorspoed) en bewerkstellig Geregtigheid.

WVS 1:1 : HET die Geregtigheid lief, julle wat die Aarde regeer; dink aan JaHWeH in regskapenheid, en soek HOM met 'n ongeveinsde hart.

WVS 1:2 : Want HY laat HOM vind deur wie HOM nie beproef nie; HY openbaar HOM aan wie HOM nie wantrou nie.

WVS 1:3 : Bose gedagtes trek af van JaHWeH; en as SY Leërmag op die proef gestel word, beskaam dit die onverstandiges.

WVS 1:4 : Die Wysheid sal nie ingaan in 'n bedrieglike siel nie, en Sy woon nie in 'n liggaam wat deur wetsverbreking beswaar is nie.

WVS 1:5 : Want die Aparte Gees van Tug ontwyk veinsery; Sy vlug vir onbesonne gedagtes en word beskaam as die Ongeregtigheid naderby kom.

WVS 1:6 : Want die Wysheid is 'n Gees wat die adamiet liefhet, maar Sy laat 'n lasteraar nie ongestraf vir [die woorde van] sy lippe nie, omdat El die Getuie is van sy niere en die waaragtige Verspieder van sy hart en die Toehoorder van sy tong.

WVS 1:7 : Die Gees van JaHWeH het die heelal vol gemaak, en HY wat alles saamhou, weet wat daar gesê word.

WVS 1:8 : Daarom bly niemand verborge wat wetsverbreking voorstaan nie en gaan die strafoordeel nie by hom verby nie.

WVS 1:9 : Want daar sal 'n verhoor wees van die wettelose se oorleg, en die klank van sy woorde kom by JaHWeH om te straf vir sy ongeregtigheid.

WVS 1:10 : Die Oor van die Jaloerse hoor alles, en die geluid van 'n gemor bly nie verborge nie. [Exodus 20:5]

WVS 1:11 : Waak julle daarom teen nuttelose gemor en vrywaar julle tong teen lastertaal, omdat ook 'n heimlike woord nie sonder meer aangaan nie en 'n mond wat lieg, dodelik is vir die siel.

WVS 1:12 : Soek nie die Dood deur 'n verkeerde lewenspad nie, en lok die rampe nie uit deur die werke van julle hande nie.

WVS 1:13 : Want Elohim het nie die Dood gemaak nie, en Hy verheug Hom nie oor die ondergang van die lewendes nie.

WVS 1:14 : Omdat Hy alles geskep het om te wees; en die geslagte van die Aarde is geneeslik en daar is geen vergif in hulle nie, terwyl die Doderyk/Sheol se mag ook nie uitstrek oor die Aarde nie.

WVS 1:15 : Want die Geregtigheid is onsterflik.

Die besoedelde verdien die Dood.

WVS 1:16 : DIE besoedeldes roep [die Doderyk] deur hulle werke en woorde; hulle smag na haar en beskou haar as 'n vriend, en hulle het 'n verbond met haar gesluit, omdat hulle werd is om haar buit te wees.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Pablo Software Solutions Datum
OT